b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_umig_pomiedzy.jpg

Sprawa zamiaru emisji obligacji wzburzyła grupę obywateli, której pełnomocnikiem został były wiceburmistrz i radny Zbigniew Szatkowski. W bogatyńskim magistracie złożono wniosek referandalny w tej sprawie.

 

Dzisiaj w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia w imieniu inicjatorów referendum został złożony dokument zatytułowany "Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie sprzeciwu mieszkańców wobec planowanej przez Gminę Bogatynia emisję obligacji komunalnych", który trafił również do wiadomości lokalnych redakcji, w tym naszej (o planowanej emisji obligacji pisaliśmy w artykule Gmina chce wyemitować obligacje). Dokument publikujemy w całości poniżej:

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie sprzeciwu mieszkańców wobec planowanej przez Gminę Bogatynia emisję obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) i 3), art. 11, art. 12, art. 15w Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 985z późn. zm) powiadamiamy o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendum gminnego w sprawie:

sprzeciwu społeczeństwa Miasta i Gminy Bogatyni wobec planowanej emisji przez Burmistrza MiG Bogatynia oraz Radę Miejską w Bogatyni emisji obligacji komunalnych na kwotę nominalną 14 000 000,00 zł, co stanowi kolejne nieodpowiedzialne i nieracjonalne działania Organów Gminy skutkujących zadłużaniem samorządu mogących stanowić zagrożenie dla jej prawidłowego funkcjonowania.

Treść pytania w informacji o zamierzonym referendum będzie brzmieć:

„Czy wyraża Pani/Pan zgodę na emisję przez samorząd Miasta i Gminy Bogatynia obligacji komunalnych na kwotę nominalną 14 000 000, 00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) celem pokrycia deficytu i wcześniej zaciągniętych przez Burmistrza Bogatyni zobowiązań finansowych, a tym samym dalszego zadłużania Gminy Bogatynia.

Odpowiedź przez osobę uprawnioną do wzięcia udziału w referendum udzielona zostanie poprzez umieszczenie znaku X w kratce obok wskazanej odpowiedzi na zadane pytanie:

  1. Wyrażam zgodę 
  1. Nie wyrażam zgody 

UZASADNIENIE

Opis Stanu Faktycznego

W dniu 06.03.2018 roku (wtorek) na stronie www.bogatynia.pl poinformowano o terminie kolejnej Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni. W porządku sesji w pkt. 4 pkt. 4.1. ujęto podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Dnia następnego tj. 07.03.2018 (środa) ok godz. 14 został opublikowany projekt przedmiotowej uchwały. Z treści projektu uchwały wynika, że z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, Rada Miejska w Bogatyni wyraża zgodę na emisję obligacji komunalnych o wartości nominalnej 14 000 000,00.

W treści projektu uchwały wynika, że środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych tj. kwota 14 000 000 zł zostaną w całości przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z projektu uchwały wynika również, że wykup obligacji nastąpi w latach 2022 – 2028 z dochodów własnych gminy.

Uzasadnienie własne inicjatorów referendum

Z oburzeniem i niedowierzaniem powzięliśmy informację o przedłożeniu przez Pana, pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni, projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu pokrycia bieżącego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Bogatynia.

Nieprzemyślana, chaotyczna Polityka jaką prowadzi Pan – jako Organ Wykonawczy – od wielu lat w Naszej Gminie doprowadziła do niespotykanego dotąd wskaźnika zadłużenia naszego samorządu.

Te, nieprzemyślane działania spowodowały jak widać całkowitą niewypłacalność samorządu.Brak jest dziś możliwości prawidłowego prowadzenia bieżących spraw samorządu jak i możliwości zaplanowania działań, które mogłyby pozytywnie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia dających i gwarantujących podstawy dalszego prawidłowego rozwoju Miasta i Gminy.

Prowadzona przez Pana w sposób nieprzemyślany, niezaplanowany i co przerażające świadoma z Pana strony,polityka rozdawnictwa i nie przemyślanego procesu inwestycyjnego, oraz jasnej wizji na przyszłość dla Naszego Miasta i Gminy, doprowadziły na przestrzeni ostatniego czasu do szeregu szkód które skutkowały przez Pana wyrządzeniem szkody w mieniu samorządu.

Za wyraziste przykłady, braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za powierzone panu mienie samorządu Bogatyni, będące bardzo często wynikiem podejmowanych przez Pana niezgodnych z prawem decyzji niech posłużą:

- niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa - nie odprowadzanie przez Pana nadwyżki w dochodach budżetowych z tytułu kar i opłat środowiskowych na rzecz WFOŚiGW we Wrocławiu. Co skutkowało tym, żeswoim bezprawnym działaniem, wyrządził Pan szkodę w mieniu samorządu Bogatyni na kwotę nie mniejszą jak 500 000,00 zł (pół miliona złotych);

- niezgodne z prawem nie egzekwowanie przez Pana należnych Gminie Bogatynia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Bogatyni. Działania Pana w tych sprawach były ukierunkowane na niezgodne z prawem nieegzekwowanie tych należności. Dopiero kontrola RIO kontrolująca gospodarkę finansową Gminy Bogatynia, dzięki interwencji Jej mieszkańców, doprowadziły do zaksięgowania (po ponad trzech latach) tych należności. Działania Pana w tych sprawach ewidentnie zmierzały od samego początku do działania na szkodę Gminy Bogatynia na kwotę nie mniejszą jak 230 000,00 złotych;

- niezgodne z prawem przystąpienie do realizacji przez Gminę zadania pn: „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni. Swoim bezprawnym działaniem na tym zadaniu doprowadził Pan do zapłaty z publicznych pieniędzy kary administracyjnej (legalizacyjnej)w kwocie 25 000,00 zł, a jak informuje Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uchylił decyzje PINNB, kara ta wyniesie 250 000,00 (ćwierć miliona złotych)

- niezgodne z prawem nieregulowanie przez Pana należności wobec wykonawców robót na zadaniach inwestycyjnych Gminy Bogatynia. Te bezprawne z Pana strony działania doprowadziły do tego, że m.in.: wykonawca zadania pn.„Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Kochanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni” odstąpił z Pana winy od umowy, co będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez Gminę – czyli nas podatników – kary w kwocie kolejnych ok. 500 000,00 zł (pół miliona złotych)

- i wiele innych dot. realizacji inwestycji komunalnych takich jak: nieprawidłowości przy budowie budynków wielorodzinnych przy ul. M.C. Skłodowskiej w Bogatyni, nieprawidłowości przy odbudowie 11 obiektów mostowych w Bogatyni.

Jako Organizatorzy Referendum – mieszkańcy Naszego Miasta i Gminy – sprzeciwiamy się nieprzemyślanej, chaotycznej polityce jaką Pan realizuje. Działaniami swoimi doprowadził Pan Naszą Gminę do niewypłacalności. Intencją Pana jest tkwienie w marazmie, dezinformacji oraz utrzymanie pełnionej funkcji za wszelką cenę, nie licząc się z konsekwencjami przyszłościowych następstw i skutków dla gminy i jej mieszkańców.

Zrealizowane kontrole zewnętrzne, a także urzędowe audyty potwierdzają fakty złego i nieodpowiedzialnego realizowania procedur i procesów zarządczych. Potwierdzają także brak nadzoru, niegospodarność i łamanie prawa.

Nieprawdziwe dane jakie serwuje Pan wraz z podległymi urzędnikami bogatyńskiemu społeczeństwu,są zaprzeczeniem rzetelności, transparentności i zwyczajnej ludzkiej uczciwości.

Przed sądami toczą się sprawy z powództwa byłych wykonawców źle prowadzonych, a jeszcze gorzej nadzorowanych przez urząd inwestycji. Procesy wytoczone przez pracowników zwolnionych przez burmistrza z pracy, kończą się koniecznością wypłat z urzędowej kasy znaczących odszkodowań. O tym się nie mówi, a i nie znajduje to specjalnego zainteresowania radnych Rady Miejskiej w Bogatyni , która to na mocy ustawy powinna, a nie sprawuje kontroli nad organem wykonawczym jakim jest Burmistrz.

Taki stan rzeczy nie daje żadnych gwarancji , że pozyskane dodatkowe środki z tytułu emisji obligacji komunalnych będą spożytkowane właściwie, tym bardziej, że okres wykupu tych papierów sięga okresu,w którym część radnych wraz z burmistrzem zdążą zapomnieć o podejmowanych wcześniej decyzjach w ramach pełnionego mandatu publicznego.

Po wykazanych nieprawidłowościach w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych Burmistrz nie wprowadził programów naprawczych ograniczając sie jedynie do jednostkowych zmian personalnych.

Program optymalizacji kosztów i poprawy efektywności pozostał w sferze niespełnionych obietnic, a płace niektórych pracowników nadal odpowiadają poziomowi wynagrodzeń ministrów. Burmistrz nie podjął skutecznych działań w likwidacji dzikiego nielegalnego wysypiska odpadów na terenie Zakładu REVITA, które stanowi dziś zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

W dniu 30 października 2014 r. Rada Miejska w Bogatyni , Uchwałą XCV/1191/14, przyjęła Strategie Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2014-2020. Przewidywała ona cykliczny monitoring jej wdrażania , na podstawie którego przygotowywane są sprawozdania z jej realizacji. Te z kolei służą , a raczej powinny służyć doskonaleniu jej wdrażania i jej ewentualnym korektom. Do dzisiejszego dnia pomimo, że od przyjęcia strategicznego dla gminy dokumentu upłynęło 3,5 roku Burmistrz nie przedłożył Radzie Miejskiej choćby jednego sprawozdania z realizacji postawionych celów , z przeprowadzonych monitoringów, dokonanych korekt, zakończenia realizacji zadań, oraz ich rozliczenia.

Innymi słowy Burmistrz Grzmielewicz nie realizował uchwały Rady Miejskiej, a Rada Miejska nie egzekwowała od burmistrza tego obowiązku.

Stan finansów gminy jest zatem taki jaki jest, bowiem poprawna gospodarka i dobre zarządzanie bogatyńskim samorządem dotknięte jest wieloma wadami i brakiem kompetencji sprawujących władzę.

Ponadto Burmistrz nie sporządził, i nie przedstawił Radzie Miejskiej pisemnej informacji na temat analizy strategicznej wszelkich zasobów gminy niezbędnych dla realizacji stabilnej polityki rozwoju gminy. Trudno więc mówić o racjonalnym podejściu do perspektywicznych przedsięwzięć w oparciu o podstawowe i obowiązujące prawidła i canony zarządzania.

W odczuciu inicjatorów zamiaru przeprowadzenia referendum przytoczone opisy i fakty są wystarczającym powodem do potwierdzenia utraty zaufania do rządzących poprzez przeprowadzenie referendum w sprawie emisji Obligacji Komunalnych. W tak ważnej sprawie , decydującej o przyszłości Bogatyni powinni zabrać głos mieszkańcy oddając swój głos na Tak, lub Nie. Nic o Nas, i bez Nas.

Niniejszym pismem zwracamy się także do radnych Rady Miejskiej w Bogatyni by przedmiotową inicjatywę Obywatelską, w sprawie referendum odnośnie emisji obligacji zechcieli podjąć jako wspólne działanie podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Działanie takie umożliwia przywołana wyżej Ustawa, a jej zastosowanie będzie potwierdzeniem poważnego potraktowania wyborców w możliwości współuczestnictwa w decydowaniu o ich przyszłości.

Podjęcie takiej uchwały przez Radę Miejską ułatwi także niezbędne procedury i skróci czas do uzyskania stanowiska przed podjęciem ostatecznej decyzji w tak ważnej sprawie.

tel. Kontaktowy: 668 819 078

Z poważaniem

Pełnomocnik Inicjatora Referendum

Zbigniew Szatkowski

Do wiadomości:

- Adresat

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

- Komisje Stałe Rady Miejskiej w Bogatyni

- RIO we Wrocławiu

- Lokalne media

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+4 #25 mieszkanka 2018-03-16 08:30
Mam pytanie.Czy w ogóle będzie referendum odnośnie obligacji? My mieszkańcy chcemy mieć też wpływ na nasze miasto,a nie garstka ludzi,którzy robią,co chcą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #24 mieszkanka 2018-03-16 06:13
CO Z REFERENDUM? MIESZKAŃCY POZWOLĄ,ABY JEDNA OSOBA WYBIERAŁA BANK ? I TO W DODATKU PKO ????
Cytować | Zgłoś administratorowi
-6 #23 Krakusek 2018-03-14 10:33
Szatkoski... I wszystko jasne!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #22 Hans 2018-03-13 15:38
Panie Zbyszek niech zorientuje się żeby wprowadzić taką oto ewentualność: a mianowicie żeby udział w wyborach był pod karą pieniężną, jeśli ktoś nie zagłosuje - płaci mandat(czyt. karę) tak powiedzmy 500 zł/na ryj.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-9 #21 Pytajnik 2018-03-13 15:11
Ble ble. To nie jest sprawą tych osób. Kto to jest. Dalej g... wiadomo.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #20 Klimek 2018-03-13 13:38
Do pytajnika
Pan Zbyszek występuje jako pełnomocnik grupy inicjatywnej powiadamiającej o zamiarze przeprowadzenia referendum. To jest sprawa osób które podpisały się pod wymaganą listą mieszkańców.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-15 #19 Pytajnik 2018-03-13 13:16
Kto kiedy i na jakich zasadach mianował Zbigniewa Szatkowskiego na pełnomocnika.Kto pokryje koszta ewentualnego referendum.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+15 #18 Sonda 2018-03-13 13:04
Żadna Bojakowa ona już była...pytanie zasadnicze jest takie ..komu się ruszyć 4 litery by pójść na referendum.Tu trzeba pracować nad uświadamianiem ludzi, stowarzyszenia dostają kasę emeryci nie korzystają z Internetów..reszta pracuje na rzecz i ku czci ..i nie pójdzie na referendum.Trzeba dopilnować uczcisych i wyborów i wskazać kandydata który na tyle ma kasy i jest sprawnym uczciwym menagerem którwmu zależy na rozwoju tego miasta..jest .pewnie gdzieś ..mam nadzieję że podejmie próbę wykurzenia obecnych nieudaczników ....
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #17 kandydat 2018-03-13 10:48
a ja myślę żeby chodzić sumiennie i głosować,
jeśli nie ma na kogo to przeciw,
lepsze mniejsze zło
Cytować | Zgłoś administratorowi
+20 #16 Czumulungma 2018-03-12 20:33
Myślę, że wreszcie powinien uaktywnić się człowiek, który godnie zastąpi naszego Ówczesnego, słabego alko -wodza, który zajechał naszą gminę. Panie Dawidzie Sz. najwyższa pora ogarnąć te szambo i wodorosty... jest Pan osobą adekwatną, znającą sprawę od podszewki, głęboko wysterowaną i niedocenioną. Jeszcze raz powtarzam - jechać z hołotą i patologią, jechać z bandyckimi sprzedawczykami ze sportowej, jechać z wrogami ludzi uczciwie pracujących...
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Zawody najbardziej p…

19-02-2019 Wyświetleń:628 Brak komentarzy

ZI YOU "Święt…

19-02-2019 Wyświetleń:96 Brak komentarzy

Burmistrz Błasiak o…

19-02-2019 Wyświetleń:2808 1 Komentarz

Wybrali nowych sołt…

18-02-2019 Wyświetleń:2810 8 Komentarzy

Kto chciałby zosta…

18-02-2019 Wyświetleń:4228 11 Komentarzy

"Życiówki…

18-02-2019 Wyświetleń:162 Brak komentarzy

Lekkoatleci Szerszen…

18-02-2019 Wyświetleń:207 Brak komentarzy

Kolizja na centralny…

18-02-2019 Wyświetleń:1561 Brak komentarzy

"Opily" ob…

17-02-2019 Wyświetleń:1498 1 Komentarz

Przygraniczny pożar…

17-02-2019 Wyświetleń:1531 11 Komentarzy

Piko wytwarzali w sy…

16-02-2019 Wyświetleń:3055 5 Komentarzy

Sprawca dramatyczneg…

16-02-2019 Wyświetleń:2364 Brak komentarzy

środa, luty 20, 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Polityka cookies