Przez kolejne trzy lata będzie drożała w Bogatyni woda, aż do kwoty 24,63 zł za metr sześcienny łącznie ze ściekami (obecnie 17,24 zł). Radni kolejny raz zdecydowali, aby dopłacać wodociągom do zużytych kubików, aby mieszkańcy nie odczuli podwyżek.

 

W tym roku zmienia się tryb postępowania w stosunku do tzw. taryf wodno-ściekowych. Dotąd to radni na uzasadniony wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni decydowali o wysokości opłat za wodę i ścieki. Co roku również decydowali o dopłacie przekazywanej wodociągom za zużytą przez bogatynian wodę. Dopłaty te sięgały rocznie 2 - 3 mln zł. Woda choć drożała, dla mieszkańców końcowych pozostała niezmienna, rosła jedynie wielkość pieniędzy wypłacanych spółce z budżetu. Tak ma być tym razem. Radni co roku będą decydować czy dopłaty utrzymać, a w zasadzie zwiększać wobec rosnącej ceny ustalonej w taryfie. Obecnie są to dopłaty na poziomie 2-3 mln zł, które będą rosły proporcjonalnie, aby cena dla mieszkańców nie zmieniła się. Obecnie po uwzględnieniu dopłaty płacimy 13,42 zł brutto za metr sześcienny.

W tym roku, po zmianie prawa to Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zatwierdza taryfę. Po rozpatrzeniu wniosku Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. (...) zatwierdzam ustaloną przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię z siedzibą w Bogatyni taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na okres 3 lat - informuje w swojej decyzji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu w trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, zgodnie z zasadami (...) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (...). Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. działalności gospodarczej, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen

Dotąd cena dla gospodarstw domowych za wodę wynosiła 7,07 zł i za ścieki 10,17 zł (brutto za 1 metr sześc.) czyli 17,24 zł. Od teraz przez pierwszy rok będzie 23,99 zł, kolejny 24,32 zł, a w trzecim roku 24,63 zł.

W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców usług obowiązują precyzyjne zasady stosowania cen. W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od zakwalifikowania do odpowiedniej grupy taryfo­wej Przedsiębiorstwo stosuje cenę - kwotę wyrażoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków.

W rozliczeniach z odbiorcami usług będą stosowane ceny zawarte w poniższych tabelach:

Wysokość taryfowych cen za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Jednostka

miary

W okresie od l do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

     

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

I.

Grupa l Gospodarstwa domowe

zł/m3

8,01

8,65

8,11

8,76

8,21

8,87

2.

Grupa 2 Pozostali odbiorcy

zł/m3

8,01

8,65

8,11

8,76

8,21

8,87

Wysokość taryfowych cen za lm3 ścieków wprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowa­dzania ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Jednostka

miary

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

     

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

Cena netto

Cena brutto z VAT 8%

1.

Grupa 1 Gospodarstwa domowe

zł/m3

14,20

15,34

14,41

15,56

14,59

15,76

2.

Grupa 2 Pozostali odbiorcy

zł/m3

14,20

15,34

14,41

15,56

14,59

15,76

 

Kategoria: Aktualności