Ukonstytuowały się zarządy komisji problemowych Rady Miejskiej w Bogatyni. Nowością jest nowy organ ds. skarg, wniosków i petycji, na której czele stanął Dominik Zawada. Ważnej komisji rewizyjnej przewodzić będzie Zbigniew Szatkowski.

 

Komisja ds. Obywatelskich i Rozwoju - merytoryczny zakres działania komisji dotyczy spraw: bezpieczeństwa mieszkańców, ładu i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, estetyki miasta i wsi, współpracy z jednostkami pomocniczymi w tworzeniu i realizacji planu ich działania, strategii rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia, wieloletniego planu inwestycyjnego, wspierania inicjatywy w zakresie warunków do podejmowania działalności gospodarczej, wspieranie inicjatyw gospodarczych na terenie gminy, ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, targowisk, zieleni komunalnej i zadrzewień, cmentarzy komunalnych, gospodarki rolnej i leśnej, opracowanie projektu Statutu Gminy i Miasta Bogatynia lub wprowadzenie zmian do obowiązującego statutu, zweryfikowanie i zaktualizowanie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Bogatyni dot. statutów.

1. Kubica Eugeniusz- przewodniczący
2. Kawecki Piotr- wice
3. Bojakowska Dorota
4. Morawski Ryszard
5. Siwak Artur
6. Szatkowski Zbigniew
7. Zawada Dominik

Komisja ds. Oświaty i Sportu - merytoryczny zakres działania komisji dotyczy: spraw placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych, kultury, w tym bibliotek, Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, sportu i rekreacji, w tym Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz klubów, zrzeszeń, zespołów, związków sportowych powiązanych z budżetami gminy, terenów rekreacyjnych, gminnych obiektów i urządzeń sportowych.

1. Barbachowski Filip - przewodniczący
2. Biniasz Jakub- wice
3. Tracz Tomasz
4. Oliasz Artur
5. Bajsarowicz Krystian
6. Zawada Dominik
7. Wiśniewski Tomasz
8. Kubica Michał

Komisji ds. Zdrowia - merytoryczny zakres działania komisji dotyczy spraw: ochrony zdrowia i funkcjonowania gminnych placówek służby zdrowia, związanych z realizacją problematyki uzależnień, socjalnych - problematyki potrzeb i oczekiwań społecznych w aspekcie funkcji i świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, wydziału Spraw Socjalnych i Społecznych oraz placówek opiekuńczych, współpracy z instytucjami i jednostkami medycznymi nie podlegającymi gminie, a realizującymi swoje programy na jej terenie.

1.Dudziak – Piwowarska Krystyna - przewodnicząca
2. Bajsarowicz Krystian - wice
3. Bojakowska Dorota
4. Peremicki Krzysztof
5. Oliasz Artur
6. Kawecki Piotr
7. Otrociuk Barbara

Komisja ds. Budżetu - merytoryczny zakres działania komisji dotyczy: opiniowania projektu budżetu, oceny realizacji budżetu, opiniowania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. Do zadań komisji należy: Opiniowanie projektów uchwał dot. budżetu gminnego. Opiniowanie wniosków dot. umorzeń należności pieniężnych na rzecz Gminy Bogatynia.

1. Otrociuk Barbara - przewodnicząca
2. Szczepanik Dawid- wice
3. Bajsarowicz Krystian
4. Bojakowska Dorota
5. Marczak Marek
6. Zawada Dominik

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji - merytoryczny zakres działania komisji dotyczy rozpatrywania: skarg na działanie burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków składanych przez obywateli, petycji składanych przez obywateli.

1. Zawada Dominik - przewodniczący
2. Biniasz Jakub – wice
3. Kawecki Piotr
4. Otrociuk Barbara
5. Szczepanik Dawid

Komisja Rewizyjna - merytoryczny zakres działania komisji obejmuje opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia burmistrzowi absolutorium, badanie i ocena na zlecenie Rady materiałów z kontroli burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, dokonanych przez inne podmioty kontroli, wnioskowanie do Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli, inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. 

1. Szatkowski Zbigniew- przewodniczący
2. Szczepanik Dawid - wice
3. Kawecki Piotr
4. Wiśniewski Jerzy
5. Siwak Artur
6. Otrociuk Barbara
7. Kubica Eugeniusz

 

Kategoria: Aktualności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Polityka cookies