W marcu br. burmistrz Bogatyni Wojciech Błasiak wydał zarządzenie dotyczące określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Kierownicy mieli stracić nawet 40 tys. rocznie. Czy faktycznie przyniosło to jakś efekt?

 

Kiedy informowaliśmy o obniżce, sprawa wywołała burzę na naszym forum (vide Burmistrz obniża maksymalne wynagrodzenia). Informacja była również podana  przez wiceburmistrz Bożenę Wojciechowską na sesji Rady Miasta w dniu 07.03.2019 r. O sprawę dopytał radny Dominik Zawada w interpelacji. 

- Odpowiadając na interpelację zgłoszoną w dniu 06.05.2019 r. uprzejmie wyjaśniam, iż zarządzeniem nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.03.2019 r. wprowadzono zmiany dotyczące określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, obniżając maksymalne miesięczne wynagrodzenie z kwoty 15.500 zł do kwoty 12.000 zł dla kierowników i z kwoty 13.000 zł do kwoty 9.000 zł dla zastępców kierowników - informuje burmistrz Wojciech Błasiak.

Zarządzeniem objętych jest siedem jednostek tj. Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, Straż Miejska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia, Bogatyński Ośrodek Kultury, Integracyjny Żłobek Publiczny nr 1 w Bogatyni.

Dalej burmistrz wyjaśnia, że siedem osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych pobiera wynagrodzenie zgodne z w/w zarządzeniem. W jednej jednostce organizacyjnej Gminy Bogatynia zatrudniony jest zastępca kierownika, którego wynagrodzenie nieznacznie przewyższa kwotę określoną w ww. zarządzeniu. Z uwagi na absencję chorobową brak jest możliwości dostosowania płacy do określonej w zarządzeniu. W pozostałych sześciu jednostkach brak jest zastępców kierowników.

Według odpowiedzi burmistrza w skład maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wchodzą następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy.

A ile zarabiają wspomniani kierownicy? P.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie: 9.918,00 zł,
Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie: 10.260,00 zł, Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie: 9.922,00 zł, p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie:p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie: 8.500.00 zł, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie: 7.659.00 zł, Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, (dodatkowo prowadzenie zajęć wokalnych w ramach grupy wokalnej „Amazonki”, „Jamajka’' - wynagrodzenie brutto w kwocie: 10.450.00 zł, Dyrektor Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni - wynagrodzenie brutto w kwocie: 1.648,00 zł (1/4 etatu). Czy to dużo?

Kategoria: Aktualności