26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której zapowadane jest szereg "nowości". Pierwszy raz w Bogatyni odbędzie się debata nad stanem Gminy Bogatyni. Zaplanowano również nieudzielenie absolutorium burmistrzowi "staremu" i udzielenie wotum zaufania "nowemu".

 

Proponowany porządek obrad zakłada rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2018 rok. Zaplanowana jest debata wraz z wystąpieniami mieszkańców oraz indywidualne wystąpienia radnych.

- (...) nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem. Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. (...) Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w debacie podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 26 czerwca 2019 roku - informuje Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Bojakowska.

Radni zajmą się także zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 r. oraz podejmą uchwałę w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. To ostanie głosowanie ma odbyć się po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz po zapoznaniu negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., negatywną opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2018 rok i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia za 2018 rok.

Kategoria: Aktualności