W tym miejscu powstaną szklarnie, fot. bogatynia.info.plBurmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia uchwały XXXVI/321/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia.

Planem objęty jest teren w obrębie Zatonie położony na północ od Elektrowni Turów.

Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania pod lokalizację szklarni w mieście Bogatynia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 200 lr. o podpisie elektronicznym.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz

Podobne artykuły:Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.