- reklama -
b_699_699_16777215_00_images_stories_pge_turoszowski_kompleks_energetyczny_20203_resized.JPG

Kompleks Turów strategiczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski

 

 • Turoszowski kompleks energetyczny odpowiada za 5 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej i jest istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego, który ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu do milionów gospodarstw domowych.
 • Natychmiastowe zamknięcie Kompleksu Turów wygenerowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł. Na wysokość tych strat może mieć wpływ m.in. konieczność zwolnienia kilku tysięcy pracowników i obowiązek wypłaty odpraw oraz innych świadczeń z tego tytułu, trwała nieopłacalność zarówno budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów jak i dotychczas przeprowadzonych modernizacji proekologicznych na istniejących blokach, a także konieczność rozwiązania umów mocowych wraz ze związanymi z tym skutkami finansowymi.
 • Kopalnia w Turowie funkcjonuje w oparciu o legalnie przyznaną koncesję wydaną na 6 lat przez Ministra Klimatu w dniu 20 marca 2020 r. zgodnie z polskim porządkiem prawnym.
 • Wydobycie węgla w Kopalni Turów realizowane jest wyłącznie w obszarze górniczym „Turoszów-Bogatynia”, który wyznaczony został w koncesji z 1994 r. W praktyce oznacza to, że Kopalnia Turów nie powiększy swojego obszaru górniczego poza granice wyznaczone 27 lat temu. Obszar faktycznie prowadzonej działalności wydobywczej jest o ponad połowę mniejszy w stosunku do obszaru górniczego określonego w koncesji z 1994 r.
 • Kopalnia Turów posiada ważną, wydaną w styczniu 2020 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzję środowiskową, która obliguje Kopalnię Turów do zastosowania środków minimalizujących swoje oddziaływanie na środowisko. Środki te zostały zaakceptowane przez Czechy i Niemcy podczas szerokich konsultacji transgranicznych, które zakończyły się podpisaniem przez wszystkie strony protokołów z uzgodnień.
 • Likwidacja działalności kompleksu Turów bez zapewnienia rozłożonego na lata programu transformacji oznaczałaby załamanie lokalnego rynku pracy oraz dramatyczny wzrost bezrobocia i upadłość setek firm, będących podwykonawcami kompleksu.
 • Natychmiastowe wstrzymanie wydobycia skutkowałoby także poważnymi zagrożeniami geotechnicznymi i środowiskowymi, które mogłyby doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Procedowanie koncesji zgodnie z prawem

Decyzja o przedłużeniu koncesji dla Kopalni Turów na 6 lat została wydana przez Ministra Klimatu w dniu 20 marca 2020 r. zgodnie z polskim porządkiem prawnym, i dlatego też nie ma podstaw do podważania jej ważności i trwałości. Kopalnia Turów rozpoczęła starania o przedłużenie koncesji ponad 6 lat temu, występując z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. W toku tych starań na bardzo szeroka skalę zostały przeprowadzone konsultacje transgraniczne z Czechami i Niemcami w ramach oceny oddziaływania na środowisko.

Udzielono kilka tysięcy szczegółowych odpowiedzi na pytania kierowane zarówno przez organy władz Czech i Niemiec, jak i ze strony mieszkańców terenów przygranicznych, rozwiewając kwestie budzące ich wątpliwości.

Warto podkreślić, że transgraniczna ocena odziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia na taką skalę i z takim poziomem transparentności nie była dotychczas przeprowadzona w żadnym postępowaniu. W procedurze tej, ze strony czeskiej, udział wzięli między innymi:

 • · Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej,
 • · Wydział Geologów Rejonowych Czeskiej Służby Geologicznej,
 • · Departament Ochrony Wód Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej,
 • · Departament Ogólnej Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej,
 • · Kraj Liberecki,
 • · Krajska Stacja Sanitarna Kraju Libereckiego,
 • · Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspektoratu Regionalnego Liberec,
 • · Gmina Mnišek,
 • · Miasto Nové Mesto pod Smrkem,
 • · Miasto Hejnice,
 • · Gmina Hermanice,
 • · Gmina Kunratice,
 • · Gmina Dolní Řasníce,
 • · Miejscowość Uhelná,
 • · wsie Vítkov i Horní Vítkov,
 • · społeczeństwo regionu Frydlanckiego oraz Miasta Hrádek nad Nisou,
 • · Miasto Jablonec nad Nisou,
 • · Gmina Habartice,
 • · Gmina Bulovka,
 • · Gmina Višñová,
 • · Gmina Ćernousy,
 • · Greenpeace Ćeska Republika,
 • · stowarzyszenie CHRÁNÍME VODU,
 • · Frydlandzka spółka wodociągowa.

Czesi i Niemcy podpisali protokoły z uzgodnień transgranicznych

Infografika Ekrany przeciwfiltracyjny w KWBT 23

W trakcie starań o decyzję środowiskową Kopalnia Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się dziesiątki spotkań ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, część tych spotkań nie była obligatoryjna i odbyła się wyłącznie z dobrej woli PGE GiEK, która w sposób transparentny uczestniczyła w tym postępowaniu.

Przedstawiciele PGE zorganizowali w Czechach dwa spotkania z mieszkańcami Uhelnej i Chotyne. Ponadto, w Bogatyni odbyła się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna z udziałem ponad 400 osób z Czech, Niemiec i Polski celem wymiany poglądów na temat opracowanego raportu oddziaływania Kopalni Turów, a także dwudniowe spotkanie we Wrocławiu z udziałem 40 czeskich przedstawicieli w ramach konsultacji transgranicznych. Analogiczne spotkanie w gronie ekspertów odbyło się ze stroną niemiecką.

 infografika mniejszy obszar górniczy Turów

Uzgodnienia transgraniczne zakończyły się podpisaniem przez wszystkie strony, w tym czeską i niemiecką, protokołów z uzgodnień, w których Kopalnia Turów zobligowała się do podjęcia konkretnych działań minimalizujących swoje oddziaływanie na tereny przygraniczne. Na tej podstawie w styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał Kopalni Turów decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia do 2044 roku, której zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpływało one na stan środowiska. Mając na względzie obawy strony czeskiej i niemieckiej dotyczące m.in. poziomu wód, Kopalnia Turów podjęła szereg działań minimalizujących wpływ odkrywki w tym zakresie. Po stronie polskiej, w pobliżu miejscowości Uhelna, kończy się obecnie budowa ekranu przeciwfiltracyjnego o długości ok. 1100 m i głębokości od 65 m do 117 m. Inwestycja za 17 mln zł jest działaniem profilaktycznym, do którego Kopalnia Turów zobowiązała się dobrowolnie.

Aby chronić zasoby wód po stronie niemieckiej, na Nysie Łużyckiej od strony Sieniawki od wielu lat funkcjonuje podobny ekran przeciwfiltracyjny. Budowa ekranu rozpoczęła się w latach 60–tych i zakończyła w 1987 roku. Wykonano wówczas ekran o długości niemal 4 kilometrów i głębokości do 40 metrów. Ekran spełnił swoje zadanie, pomiary jego szczelności prowadzone są w ramach wspólnej sieci monitoringu polsko-niemieckiego, a wyniki pomiarów piezometrycznych wskazują, że ekran jest szczelny i spełnia swoją rolę.

Uzyskana decyzja środowiskowa jest korzystna dla Polski, ponieważ kontynuacja wydobycia oznacza w praktyce zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, które w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa nabiera dodatkowej wartości. Dzisiaj Polska potrzebuje stałych i niezakłóconych dostaw energii, a turoszowski kompleks energetyczny, jako stabilne źródło wytwórcze, takie dostawy zapewnia.

infografika otoczenie międzynarodowe Turów

Opinia Komisji Europejskiej – zarzuty strony czeskiej są nieuzasadnione

Pod koniec 2020 roku Komisja Europejska rozpatrzyła skargę rządu Republiki Czeskiej, dotyczącą wydania przez Ministerstwo Klimatu Rzeczypospolitej Polskiej decyzji w sprawie przedłużenia koncesji dla wydobycia węgla brunatnego w odkrywce Turów do 2026 r.

W przedstawionej opinii Komisja Europejska nie odniosła się w ogóle do zgodności samej 6-letniej koncesji z prawem unijnym. Komisja Europejska, choć potwierdziła fakt funkcjonowania w prawie polskim przepisów wyłączających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, który jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, uznała jednak, że nie ma to wpływu na kwestię kontynuowania działalności wydobywczej w Kopalni Turów.

Zamknięcie kompleksu wygenerowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł

Biorąc pod uwagę kwestie społeczne, gospodarcze, a także bezpieczeństwo energetyczne Polski, zamknięcie Kopalni Turów z dnia na dzień mogłoby wiązać się z katastrofalnymi skutkami. Straty z tym związane w obszarze technologicznym, biznesowym, społecznym i środowiskowym szacowane są na 13,5 mld zł i wynikają m.in. z braku produkcji energii elektrycznej, konieczności rozwiązania umów mocowych, kosztów zrealizowanych modernizacji dostosowujących instalacje energetyczne do konkluzji BAT, nieopłacalności inwestycji budowy nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów i konieczności rozwiązania umów z pracownikami kompleksu. Dodatkowo zaprzestanie działalności kompleksu Turów w konsekwencji oznaczałoby konieczność natychmiastowego zabezpieczenia wyrobiska. Proces taki musi odbywać się z wieloletnim wyprzedzeniem, z uwagi na zagrożenia geotechniczne, środowiskowe (prowadzenie odwodnienia), które w innym przypadku mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej dużych rozmiarów – z uwagi na skalę przedsięwzięcia. Koszty samej rekultywacji szacowane są na 6 mld zł.

Kopalnia Turów jest jedynym dostawcą paliwa dla pobliskiej elektrowni. Nie ma możliwości zapewnienia paliwa z innego wyrobiska, ze względu na technologiczne uwarunkowania produkcji energii z węgla brunatnego związane m.in. z koniecznością utrzymania nieprzerwanych, ciągłych dostaw węgla do elektrowni. W praktyce wstrzymanie dostaw paliwa oznaczałoby natychmiastowe zamknięcie Elektrowni Turów, która jest istotnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego i ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy energii elektrycznej do milionów polskich domów. Kopalnia i Elektrownia w Turowie odpowiadają za ok. 5% krajowej produkcji energii, dostarczając ją do około 2,3 mln gospodarstw domowych. Po zakończeniu budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, liczba obiorców energii zaopatrywanych przez tę jednostkę wytwórczą zwiększy się o dodatkowy 1 mln gospodarstw.

Strategiczne znaczenie kompleksu Turów

Turoszowski kompleks energetyczny odgrywa istotną rolę w rozwoju całego regionu, wpływając głównie na lokalny rynek pracy, zapewniając wpływy z tytułu podatków lokalnych (obok podatków płaconych do budżetu państwa), prowadząc szerokie działania mające na celu zmniejszenie skutków oddziaływania na środowisko oraz wspierając lokalne społeczności poprzez działania CSR. Kopalnia i Elektrownia w Turowie są największymi pracodawcami w regionie oraz jednymi z największych w całym województwie dolnośląskim. W obu zakładach i spółkach z Grupy PGE, które świadczą usługi na ich rzecz, zatrudnionych jest łącznie około 5300 osób. W latach 2018 -2020 Kopalnia Turów współpracowała z ok. 1450 dostawcami, a łączna wartość obrotów z tytułu dostaw w okresie 2018–III kwartał 2020 r. wynosiła ok. 1,2 mld zł brutto. Z kolei w tym samym okresie Elektrownia Turów współpracowała z ok. 1700 dostawcami, a łączna wartość obrotów z tytułu dostaw w tym okresie przekroczyła 5,57 mld zł brutto. Zatrudnienie bezpośrednio w Kopalni i Elektrowni, w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny osób współpracujących z Kopalnią i Elektrownią. Likwidacja działalności Kopalni i Elektrowni Turów bez zapewnienia rozłożonego na lata programu transformacji oznaczałaby załamanie lokalnego rynku pracy oraz dramatyczny wzrost bezrobocia i upadłość setek firm.

Niewątpliwym atutem Elektrowni Turów jest jej położenie na styku granic w bezpośrednim sąsiedztwie połączenia międzysystemowego polsko-niemieckiego Mikułowa-Hagenwerder pracującym na napięciu 400 kV. Elektrownia Turów jest najbliżej położonym dużym źródłem dla tego połączenia po stronie polskiej, co stwarza możliwość zasilania go w przypadku konieczności eksportu polskiej energii do Niemiec. Turoszowska elektrownia pełni więc ważną, stabilizującą rolę w pracy systemu elektroenergetycznego w miejscu połączenia transgranicznego.

Otwarta komunikacja

Aby przybliżyć opinii publicznej tematykę funkcjonowania kompleksu Turów, na stronach internetowych PGE GiEK, kopalni i elektrowni publikowane są systematycznie komunikaty prasowe, informujące o przebiegu prac związanych z uzyskaniem koncesji w Turowie.

Aby wzmocnić przekaz i ugruntować wiedzę, na początku grudnia 2020 roku PGE GiEK uruchomiła dedykowaną Kopalni i Elektrowni Turów stronę internetową www.turow2044.pl, która zawiera wyłącznie na temat działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego w kontekście przedłużonej koncesji na wydobycie węgla. Uruchomienie strony to odpowiedź na pojawiające się wątpliwości przeciwników funkcjonowania kompleksu co do konieczności i legalności dalszego funkcjonowania Kompleksu Turów.

Dodatkowo na stronie internetowej Kopalni Węgla Brunatnego Turów zamieszczona została zakładka z pytaniami i odpowiedziami w temacie koncesji dla kopalni Turów, która również została przetłumaczona na język angielski.

Źródło PGE GiEK 

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #9 Havranek 2021-02-28 20:36
Cytuję Krecik:
Popieram "Kariba i Havranka" od dziś organizuję akcję odzyskania naszych ziem. Kto jest za, niech się odezwie. Kto zna dokładnie temat.

proszę o szczegółowe informacje (dokumenty mapki itp. Drugi temat na protest na stojące przy samej granicy wiatraki.

Wiatrak wycinamy.Ziemię zostawmy w Czechach.Dlaczego?.Można ją zająć jak ziemię sporną.Ona nie ma statusu własności ani Polski ,ani Czech.Można zająć np.2 ha postawić namiot.Wciągnąć flagę na maszt .Ogłosić teren jako niepodległe państwo.Poczytaj w sieci o takich tworach.Ja stawiam na Ciebie.Siebie widzę jako ministra do spraw kontaktu z sąsiadami.Oczywistym jest. Będzie to jednowładztwo bez parti ,religi i sił militarnych.Na dziś jest jeden problem .Gdzie się spotkamy by zrobić najazd i zacząć ogłaszanie suwerennej jednostki państwowej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #8 Krecik 2021-02-28 19:11
Popieram "Kariba i Havranka" od dziś organizuję akcję odzyskania naszych ziem. Kto jest za, niech się odezwie. Kto zna dokładnie temat
proszę o szczegółowe informacje (dokumenty mapki itp. Drugi temat na protest na stojące przy samej granicy wiatraki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #7 Havranek 2021-02-27 06:49
Kariba!!!
Dług graniczny, to prawie 370 hektarów. Stadion narodowy ma 18 hektarów. Dług graniczny z Czechami wynosi obszar ponad 20 razy większy od stadionu narodowego. Niech Pepiki oddają, bo to jest spory teren, który zajmują bezprawnie.
Ale radość byłaby w Legnicy. Przytulić tyle ha i wydzierżawić na solary.Czesi no prędko oddawać aż pod Pragę.Gdzie te ha, co Dobrawa wniosła w posagu dla naszego księcia co nas dzikich ochrzcił.Czas njwyższy egzekwować prawo. Prawo jest prawem. Sprawiedliwość po naszej polskiej stronie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+12 #6 Kariba 2021-02-24 23:34
Dług graniczny, to prawie 370 hektarów. Stadion narodowy ma 18 hektarów. Dług graniczny z Czechami wynosi obszar ponad 20 razy większy od stadionu narodowego. Niech Pepiki oddają, bo to jest spory teren, który zajmują bezprawnie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-3 #5 Z tąd 2021-02-24 21:24
Pytanie do ...
Ile lat po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca ma możliwość pociągnąć do odpowiedzialnosci pracownika.Kilka z tych warunków ze strony Czeskiej można było wykonać wiele lat temu.Za co biorą kasę w kopalni wszelkiej maści planiści,geolodzy ,dyrektorzy ds wydobycia no i naczelny.Złe zarządzanie.Teraz góra musi pić kwaśne piwo.Jest nadzieja że dojdzie do ugody .Tam gdzie są rozmowy tam uzyska się zrozumienie i osiągnie wspólny cel.Trąbki nie zagłuszą głosów sąsiadów. Spojrzenie na wydobycie węgla przez stronę polską ma się tak .My mamy zatrudnienie,kraj energię.Sąsiad utrudnienie w życiu codziennym.Czyli Nic.My nie zwracamy tak bardzo uwagi na, to ponieważ prawie każdy z nas jest ekonomicznie związany z kombinatem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #4 koniec zimy 2021-02-24 18:37
To jest tak jak Polski SOLARIS gdzie od 2018r.jest w 1oo% Hiszpański.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #3 Besserwisser 2021-02-24 16:53
Tomek54: tu chyba chodzi o obecnego właściciela dawnych "szwedzkich" elektrowni, czeską spółkę EPH. Kapitał nie zna granic.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+15 #2 Jaco33 2021-02-24 16:49
Cytuję Tomek54:
Od kiedy to elektrownie Boxberg, Jaenschwalde i Schwarze Pumpe są elektrowniami czeskimi? Tak wynika z opisu na obrazku nr3 ( Kopalnii Elektrownia Turów - otoczenie międzynarodowe).
Niemcy oficjalnie nie mają tych elektrowni bo kupił je czeski koncern, i to jest taki myk - niemcy oficjalnie nie eksploatują tych siłowni, ale są one na ich terenie i w ich systemie, w bilansie emisji nie są ujęte jako niemieckie i dzięki temu można robić zamieszanie czyimiś rękoma - w tym przypadku czeskimi i polskim za pośrednictwem opłaconych zdrajców. Tak to wygląda.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #1 Tomek54 2021-02-24 15:05
Od kiedy to elektrownie Boxberg, Jaenschwalde i Schwarze Pumpe są elektrowniami czeskimi? Tak wynika z opisu na obrazku nr3 ( Kopalnii Elektrownia Turów - otoczenie międzynarodowe).
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Jasne deklaracje sam…

13-04-2021 Wyświetleń:64 Brak komentarzy

Zgłoś dzikie wysyp…

13-04-2021 Wyświetleń:58 Brak komentarzy

Rowerowa przygoda na…

13-04-2021 Wyświetleń:90 Brak komentarzy

Zapłacił za zakupy…

13-04-2021 Wyświetleń:78 Brak komentarzy

Jeden poszukiwany EN…

13-04-2021 Wyświetleń:70 Brak komentarzy

Zatrzymany złodziej…

13-04-2021 Wyświetleń:96 Brak komentarzy

Natura 2000

12-04-2021 Wyświetleń:365 Brak komentarzy

Ankieta dla mieszka…

12-04-2021 Wyświetleń:978 6 Komentarzy

Nie miał maseczki, …

12-04-2021 Wyświetleń:1252 Brak komentarzy

Uciekał przed polic…

12-04-2021 Wyświetleń:904 Brak komentarzy

Srebrny medal Puchar…

10-04-2021 Wyświetleń:620 Brak komentarzy

Kierował pod wpływ…

10-04-2021 Wyświetleń:1020 Brak komentarzy

środa, kwiecień 14, 2021