b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_umig_kwiaty.jpg

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawdził przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok. Wydano opinię pozytywną z uwagami.

 

Skład Orzekający wydał niniejszą opinię w wyniku analizy danych i informacji zawartych w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb), sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku oraz w przedłożonym 09 kwietnia 2020 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Bogatynia za 2019 rok.

Dokonując, pod względem merytorycznym, badania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, Skład Orzekający stwierdza, że:

 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy.
 2. Plan i wykonanie subwencji są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów.
 3. Dochody budżetowe ogółem za 2019 rok zrealizowano w wysokości 169.360.778,08 zł, co w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 96,76%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 166.250-747,39 zł, co stanowi 97,67% wielkości planowanej, a dochody majątkowe w kwocie 3.110.030,69 zł, co stanowi 64,62% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią 1.933.090,08 zł tj. 51,31% kwoty planowanej. Wykonanie wpływów zostało w sprawozdaniu omówione. Przedstawiono stan należności wobec budżetu, skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w zakresie należności podatkowych oraz obniżenia górnych stawek podatkowych.
 4. Wydatki zrealizowano w kwocie 165.251.998,29 zł, co w stosunku do planu wynosi 93,65%, w tym wydatki bieżące w kwocie 162.305.025,55 zł, co stanowi 95,61% planu, a wydatki majątkowe w kwocie 2.946.972,74 zł, co stanowi 43,90% planu. W sprawozdaniu przedstawiono realizację wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań
 5. W wyniku analizy sprawozdań „Rb-27S o dochodach budżetowych” oraz „Rb-28S o wydatkach budżetowych” stwierdzono, że:
 • opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2277) zaplanowane w kwocie 596.000,00 zł zrealizowano w wysokości 596.419,01 zł, co stanowi 100,07% planu;
 • wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 490.495,88 zł, co stanowi 83,77% planu;
 • wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii wyniosły 9.682,30 zł, co stanowi 92,20% planu; w informacji przedstawiono realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii.
 • dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.393.224,60 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska;
 • dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.667.642,56 zł, co stanowi 89,90% kwoty planowanej; wydatki związane z gospodarką odpadami stanowiły kwotę 6.549.292,19 zł, co stanowi 97,82% kwoty planowanej.
 1. W sprawozdaniu przedstawiono wykonanie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych a także przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

W wyniku analizy sprawozdania „Rb-30S - z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych”, w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni stwierdzono utrzymywanie się ujemnego stanu środków obrotowych, który na 31.12.2019 roku stanowił kwotę 1.326.556,39 zł przy stanie na koniec 2018 roku wynoszącym 1.222.943,06 zł. W zakładzie nastąpił jednak znaczny spadek zobowiązań wymagalnych, które na koniec roku stanowiły kwotę 3.013.562,42 zł, przy stanie na początek roku wynoszącym 4.695.276,16 zł (spadek o 35,82%). Nieterminowe regulowanie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych narusza zasadę gospodarki finansowej określoną w art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp, w myśl której wydatki powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań Niewykonanie w terminie zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza poniesionych kosztów wykazuje, że w 2019 roku zapłacono odsetki w łącznej kwocie 45.507,67 zł. Należy również wskazać na spadek poziomu należności, które na początek 2019 roku stanowiły kwotę 4.273.472,98 zł a na koniec 2.480.005,38 zł (spadek o 42,00%), co świadczy o podjęciu w roku budżetowym skutecznych działań windykacyjnych. W ocenie Składu Orzekającego należy podejmować dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zakładu, w tym uzyskanie płynności finansowej.

 1. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za 2019 rok powstała nadwyżka w kwocie 4.108.779,79 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.430.240,10 zł. Gmina w 2019 roku zaciągała zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek w łącznej kwocie 5.239.225,18 zł, w tym 4.600.000,00 zł w pozostałych krajowych instytucjach finansowych, oraz dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 8.559.959,42 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji obligacji na 31.12.2019 roku stanowiły kwotę 41.849.315,97 zł. Gmina posiadała ponadto zobowiązania wymagalne w kwocie 3.013.562,42 zł, które w całości stanowią zobowiązania zakładu budżetowego. Gmina posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń udzielonych innym podmiotom w wysokości 3.211.498,91 zł. Łączna kwota długu na koniec 2019 roku wyniosła 44.862.878,39 zł, co stanowi 26,49% wykonanych dochodów. Relacja ta na koniec 2018 roku wynosiła 43,98%.

Skład Orzekający zwraca uwagę na utrzymywanie się zlej sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, dalej SP ZOZ, dla którego gmina Bogatynia jest podmiotem tworzącym, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). Znaczące zadłużenie SP ZOZ oraz prowadzenie działalności z ciągle występującą stratą niekorzystnie wpływa na sytuację finansową gminy, w związku z ustawowymi obowiązkami organu tworzącego. Zadłużenie SP ZOZ na 31.12.2019 roku ogółem wyniosło 15.228.229,64 zł przy stanie na początek roku wynoszącym 16.740.950,13 zł . W ogólnej kwocie zobowiązań zadłużenie z tytułu pożyczek w pozostałych krajowych instytucjach finansowych (Magellan S.A. i MW Trade S.A.) stanowiło kwotę 13.484.175,95 zł oraz zobowiązania wymagalne kwotę 1.744.053,69 zł. Ponadto w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2019 rok podano, że strata za 2019 rok wyniosła 8.729.740,87 zł (bez amortyzacji 7.749.494,12 zł), co oznacza nieznaczny spadek wielkości w stosunku do roku poprzedniego (było odpowiednio 9.090.084,00 zł i 8.314.470,12 zł). Utrzymujący się wysoki poziom zadłużenia SP ZOZ oraz występujące w kolejnych latach straty niekorzystnie wpływają na sytuację finansową gminy. W 2019 roku wydatki z budżetu gminy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ z lat ubiegłych wyniosły 8.564.589,98 zł. Przepisy art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej stanowią bowiem, że podmiot tworzący jest obowiązany w terminie:

 • 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
 • 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
 1. Wynik operacyjny budżetu za 2019 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 3.945.721,84 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ust. 2 ufp, w myśl których na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną z uwagami o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2019 rok. Jednocześnie wskazuje się, że ocena wydatkowanych środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Źródło: BIP/UMiG Bogatynia

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+5 #10 Bez radni 2020-05-24 16:50
Cytuję Igor:
Mieszkańcy Bogatyni a co myślicie o monitoringu miejskim: 1 czynna kamera i cztery osoby na pełnym etacie do obsługi po 3 koła na głowę. Chyba jednak etaty i pilnowanie jednej kamery dla protegowanych magistratu jest ważniejsze niż oświetlenie w mieście wielu radnych toczyło wielką batalię w obronie lukratywnych stanowisk. Może jest to pewnego rodzaju oszczędność a może się mylę - to mnie poprawcie.

21 "RADNYCH" to są oszczędności kasy i nerwów !Czego wszystkim życzę !
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #9 CWP 2020-05-24 16:48
Cytuję Nowa:
Hołownia na prezydenta

Kolejny socjalista,przyjaciel ubeków i kasty,płaczek nad komuszą konstytucją !
Czas skończyć z pomagdalenkowym bydłem! KONFEDERACJA !
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #8 aaaaaaaaaaaaaaaa 2020-05-24 16:45
Cytuję Nowy:
Szymon Hołownia na prezydenta.

Chyba tvn-u !Zobacz kto za nim stoi !
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #7 Igor 2020-05-24 14:28
Mieszkańcy Bogatyni a co myślicie o monitoringu miejskim: 1 czynna kamera i cztery osoby na pełnym etacie do obsługi po 3 koła na głowę. Chyba jednak etaty i pilnowanie jednej kamery dla protegowanych magistratu jest ważniejsze niż oświetlenie w mieście wielu radnych toczyło wielką batalię w obronie lukratywnych stanowisk. Może jest to pewnego rodzaju oszczędność a może się mylę - to mnie poprawcie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+15 #6 śmieszek 2020-05-24 08:09
to pani skarbnik spłaciła 75 mln zł? Czy może na bilbordach Błasiak kłamał że jest 120 mln długu? Nieładnie kłamczuszki :)))
Cytować | Zgłoś administratorowi
-9 #5 Nowa 2020-05-24 06:57
Hołownia na prezydenta
Cytować | Zgłoś administratorowi
+15 #4 PODATNIK 2020-05-24 05:42
Proszē o informację Ile kosztuje podatników utrzymanie przerostu zatrudnienia w urzędzie i tu szukać p.Burmistrzu OSZCZĘDNOŚCI !
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #3 AddA 2020-05-23 12:50
Czyli łącznie prawie 45 mln. długu na koniec 2019 roku. To jak tak dalej pójdzie, to na koniec tego roku może być całkiem dobrze. Może w końcu zaczną się jakieś inwestycje w gminie. Na razie jest stagnacja.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #2 Stary 2020-05-23 11:12
Cytuję Nowy:
Szymon Hołownia na prezydenta.

Idz sobie koleś z tym ,,hołownią,,popłacz lepiej,to może kilka głosów dostanie ale nie wygra płaczem,oczy kota ze shreka to nie wszystko hahaha.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-18 #1 Nowy 2020-05-23 09:24
Szymon Hołownia na prezydenta.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Kto i dlaczego gasi …

24-05-2020 Wyświetleń:2138 28 Komentarzy

Hej sąsiedzie, spot…

24-05-2020 Wyświetleń:933 1 Komentarz

Basen nie w tym roku…

23-05-2020 Wyświetleń:2395 34 Komentarzy

Jak mają się bogat…

23-05-2020 Wyświetleń:1224 10 Komentarzy

Miał kontrolować p…

23-05-2020 Wyświetleń:979 1 Komentarz

Apel o otwarcie gran…

23-05-2020 Wyświetleń:912 Brak komentarzy

W dwa dni skontrolow…

23-05-2020 Wyświetleń:427 Brak komentarzy

200 tys. zł dla klu…

21-05-2020 Wyświetleń:726 3 Komentarze

Monografia Bogatyni …

21-05-2020 Wyświetleń:603 2 Komentarze

Projekt "Zdalna…

21-05-2020 Wyświetleń:473 Brak komentarzy

Przedstawiono nową …

21-05-2020 Wyświetleń:2995 12 Komentarzy

Elektrownia Turów z…

19-05-2020 Wyświetleń:1989 19 Komentarzy

poniedziałek, maj 25, 2020