- reklama -

(...) sesja Rady Miejskiej dosyć długa i pewnie nie wszyscy z oglądających dotrwali do końca, dlatego przedstawiam poniżej imponującą listę zadań inwestycyjnych jakie zostały zaprezentowane przez pełniącego obowiązki Burmistrza Wojciecha Dobrołowicza w punkcie dotyczącym sprawozdania Burmistrza - poinformowała rafna Dorota Bojakowska. 

 

Poniżej lista stanu inwestorskiego Gminy Bogatynia przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni. 

1. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni – umowny termin realizacji dokumentacji z pozwoleniem na budowę 20.09.2021r. Wartość umowy 48 277,5 zł.

2. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu manewrowego dworca PKS w Bogatyni na teren zieleni w ramach przedsięwzięcia „Klimatyczna Bogatynia – rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS” – umowny termin realizacji dokumentacji z pozwoleniem na budowę 28.07.2021r. Wartość umowy – 36 900,00 zł.

3. Trwa opracowanie koncepcji przebiegu trasy rowerowej ER3b w Gminie Bogatynia wzdłuż Nysy Łużyckiej, w ramach projektu „Rowerowa przygoda na Trójstyku – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia”, na który uzyskano dofinansowanie w wysokości 21 196,36 euro ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Wartość umowy – 58 990,80 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy 31.08.2021r. W dniu 31.05.2021 r. odbyły się konsultacje on-line w sprawie przebiegu trasy rowerowej, ustalono korytarz przebiegu trasy, dokonano uzgodnień z właścicielami gruntów (DSDiK, Lasy Państwowe, Wody Polskie oraz Gminą Zgorzelec).

4. Opracowano kosztorys inwestorski remontu stropodachu budynku garażowego ul. Żołnierzy II AWP 18. Kosztorysowa wartość prac remontowych 69 445,72 zł. Oczekujemy na decyzję konserwatora zabytków.

5. Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy toru rowerowego pumptrack w Bogatyni na terenie Zalewu – umowny termin realizacji przedmiotu umowy 02.07.2021r. Wartość zamówienia 9 594,00 zł.

6. Trwa opracowanie siwz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wiosennej w Bogatyni (etap II).

7. Trwa opracowanie siwz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stropodachu na budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni.

8. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku usługowego na terenie byłego placu PKS („Murzynek”) – umowny termin realizacji przedmiotu umowy 29.09.2021r.

9. Wybrano wykonawcę i nadzór inwestorski dla zadania pn. Remont dachu i budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Bogatyni. Planowany termin przekazania placu budowy 24.06.2021r. Umowna wartość prac budowlanych 760 tys. zł. Umowna wartość nadzoru inwestorskiego 14 tys. zł. Umowny termin realizacji przedmiotu umowy - 4 miesiące od daty podpisania umowy (10.06.2021 r.).

10. Basen miejski:

a) w dniu 14.05.2021 pozyskano od KOWR-u działkę nr 17/2, przez którą przebiega sieć
kanalizacji deszczowej obsługującej obiekt. W dniu 17.05.2021 r. PINB w Zgorzelcu nałożył na Gminę Bogatynia postanowienie nr 50/2021 o naliczeniu opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 tys. złotych. W dniu 18.05.2021 r. wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego w
wnioskiem o umorzenie tej opłaty w całości – oczekujemy na odpowiedź w sprawie.

b) Zlecono GPO pielęgnację zieleni na terenie basenu – umowny termin realizacji
przedmiotu umowy 16.07.2021 r. za kwotę 12 500 zł.

c) Zakończono regenerację 19 pomp basenowych. Wartość umowy 59 428,81 zł.

d) Wyczyszczono sieci i instalacje zewnętrzne na terenie basenu miejskiego w Bogatyni za kwotę 6 095,88 zł.

11. Opublikowano zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu pomiędzy garażami na ul. Zamoyskiego w Bogatyni. Trwają
czynności zmierzające do wyboru projektanta.

11. Zamontowano ławki (siedziska) stadionowe dla potrzeb boiska sportowego w Porajowie przy ul. Józefa Poniatowskiego – zadanie z funduszu sołeckiego.

12. Dwukrotnie ogłoszono i dwukrotnie unieważniono Zaproszenie do składania ofert -
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wymiany 5 wiat przystankowych
położonych wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Bogatynia.

13. Opublikowano zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinków ul. Wyczółkowskiego w aspekcie wykonania miejsc postojowych. Trwają czynności zmierzające do wyboru projektanta.

14. Wybrano wykonawcę na realizację zadania pn. ”Budowa systemu aktywnego przejścia dla pieszych na drodze gminnej 109482D, ul. Kościuszki w Bogatyni”. Przekazano teren budowy 02.06.2021r. Termin prac określono do dnia 26.07.2021 r. Wartość robót to 43 999,56 zł brutto.

15. Sporządzono projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, który był przedmiotem obrad podczas ostatniej sesji rady.

16. Gmina Bogatynia uzyskała 200 tys. zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni”. Wartość zadania nie powinna przekroczyć 250 tys. zł. Obecnie opublikowano zapytanie ofertowe dot. wybory wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2021 r. Wykonanie strzelnicy należy wykonać do końca bieżącego roku.

17. Wprowadzono nowe karty usług z zakresu udzielania zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego. Nowe wnioski dostępne są na stronie BIP oraz w kancelarii urzędu.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa
dolnośląskiego Zadanie o szacunkowej wartości 9,511 mln zł z czego pozyskane dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 wynosi 6,328 mln zł. W ramach zadania planuje się kompleksową wymianą istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED wyposażone w system sterowania. Ponadto przewiduje się wymianę najbardziej wyeksploatowanych wysięgników, oraz 387 słupów oświetleniowych (ulicznych i parkowych). Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. W przygotowaniu znajduje się umowa na dofinansowanie zadania i założenia do SIWZ.


19. Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Bogatynia
Zadanie utworzone w celu przygotowania i realizacji różnego rodzaju działań związanych z oświetleniem ulicznym. W pierwszej kolejności podpisano umowę z ELEKTRO-INWEST Jędrzej Koman (3.690,00 zł, termin – 26 sierpnia br.) na opracowania dokumentacji przeniesienia dwóch punktów oświetleniowych w rejonie garaży przy ul. Matejki w Bogatyni, celem uwolnienia działek z linii oświetlenia ulicznego i ich sprzedaży zainteresowanym budową garaży.

20. Eksploatacja oświetlenia ulicznego i parkowego. Naprawy prowadzone są na bieżąco.
Wymieniono min. 12 opraw parkowych , 3 oprawy uliczne, 1 słup uliczny i 3 słupy parkowe. Wymieniono uszkodzone przewody pomiędzy latarniami na ul. Głównej i w miejscowości Posada oraz Kopaczów.

21. Wykonanie zasilania w energię elektryczną ROD Jarzębinka.
Prowadzone są działania mające na celu nieodpłatne nabycie od KOWR działki nr 8/16, AM- 3, Bogatynia II. Wykonano i przekazano wszystkie załączniki niezbędne do dalszego procedowania w sprawie nieodpłatnego przekazania działki gminie przez KOWR. Po nabyciu przedmiotowej działki zostaną podjęte dalsze działania, tj. w pierwszej kolejności związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji kosztorysowo-projektowej przywrócenia zasilania w energię elektryczną istniejącej stacji hydroforowej i ROD Jarzębinka.

22. Przebudowa drogi dojazdowej w Krzewinie. Zadanie związane ze sporządzeniem dokumentacji kosztorysowo-projektowej jest w trakcie realizacji. Zadanie przewiduje przede wszystkim przebudowę odwodnienia drogi.

23. Droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie związane ze sporządzeniem dokumentacji kosztorysowo-projektowej jest w trakcie realizacji. Jest realizowane łącznie z wcześniej wspomnianym zadaniem dotyczącym przełożenia sieci wodociągowej. Zakres prac przewiduje przebudowę odcinka drogi o nawierzchni mineralno-biutmicznej. Na realizację robót budowlanych zadania pozyskano kwotę w wysokości 65 940,00 zł ze środków Województwa Dolnośląskiego przeznaczonych na na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zawarto w dniu 3 marca br. na kwotę: 12.300,00 zł. Umowny termin zakończenia: 30 lipca br. Po otrzymaniu dokumentacji niezbędne będzie zwiększenie środków w celu umożliwienia zrealizowania robót budowlanych, na które pozyskano dofinansowanie.

24. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego Opracowano - Program funkcjonalno-użytkowy monitoringu (koszt: 18.327,00 zł). Uzyskano komplet warunków technicznych poprowadzenia oprzewodowania (światłowodu) kanalizacją teletechniczną od ORANGE POLSKA) oraz zasilania elektrycznego punktów kamerowych od Tauron Dystrybucja. Zlecono wykonanie projektu technicznego ułożenia oprzewodowania w kanalizacji ORANGE jako warunek niezbędny do podpisania umowy dzierżawy. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem i wprowadzeniem regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Bogatynia.

25. Wymiana węzła cieplnego zasilającego obiekty sportowe w SP Nr 3 w Bogatyni: Zakończono aktualizację sporządzonej w roku 2018 dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Wartość umowy wynosi 3 111,90 zł. Zadanie jest dotowane z pierwszej transzy RFIL. Planowana realizacja robót sierpień br.

26. Naprawa barierek. Wykonano odtworzenie (naprawę zniszczonych) barierek na w trzech lokalizacjach: a) staw zachodni przy ul. Kąpielowej b) wpięcie ścieżki rowerowej do ul. Pocztowej c) wzdłuż chodnika przy ul. Dworskiej

27. Drogowa sygnalizacja świetlna Wykonano przegląd sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. Zlecono wymianę dwóch uszkodzonych detektorów radarowych na skrzyżowaniu przy SP nr 1. Wymiana dwóch detektorów radarowych na skrzyżowaniu ul. Pocztowej i Daszyńskiego zostanie zlecona po zwiększeniu środków na zadaniu.

28. Przejazdy kolejowe. Zlecono wykonanie pomiarów widoczności na 5 przejazdach kolejowych (skrzyżowania torów z drogami publicznymi).

29. Bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia:
1) zlecenie nr 1 –55 239,59 zł (wykonane)
a) remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej (ul. Wojciecha Kossaka i ul. Jana Matejki)
2) zlecenie nr 2 ¬ 64 991,35 zł (w trakcie realizacji)
a) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej—ul. Aleja Zesłańców Sybiru
b) Utwardzeniu nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym – ul. Wiosenna
c) Miejscowe utwardzenie oraz profilowanie nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym drogi
wew. zlokalizowanej pomiędzy ul. Adama Mickiewicza i ul. Dębową.

30. polecenia dla MZGK „Oznakowanie ulic poziome i pionowe”

31.polecenie nr 1 oznakowanie pionowe – 14 614,35 zł (wykonane)

32. polecenie nr 2 oznakowanie pionowe – 2 755,70 zł (wykonane)

33. polecenie nr 3 oznakowanie pionowe – 8 926,99 zł (w trakcie realizacji)

34. polecenie nr 4 oznakowanie poziome – 32 015,86 zł (w trakcie realizacji)

35. Projekt stałej organizacji ruchu
1) Zlecenie - ul. Szpitalna i ul. Władysława Reymonta – 1230 zł (w trakcie realizacji)

Zamówienia publiczne:
I. Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł netto (postępowania zlecane z innych wydziałów):
1. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Remonty, konserwacja i eksploatacja
kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, czyszczenie i konserwacja separatorów na terenie
Gminy Bogatynia.
2. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Utrzymanie, bieżąca naprawa i konserwacja
elementów na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych.
3. Ogłoszono i zamieszczono rozstrzygnięcie postępowania pn.: Usługa ubezpieczenia Gminy
Bogatynia oraz podległych jednostek organizacyjnych – postępowanie było prowadzone przez
brokera ubezpieczeniowego w imieniu Gminy Bogatynia.
4. Ogłoszono postępowanie pn.: Wykonywanie stałych czynności związanych
z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie
Bogatynia.

II. Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł netto (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji):
1. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Bieżące remonty dróg oraz bieżące remonty
nawierzchni ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku 2021.
2. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Remont dachu i elewacji budynku sali
gimnastycznej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni.
3. Ogłoszono i unieważniono postępowanie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie.

III. Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł netto
1. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Cięcia sanitarne i wycinka drzew i krzewów
oraz usuwanie wiatrołomów z terenów będących we władaniu Gminy Bogatynia.
2. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Dostawa ławek (siedzisk) stadionowych dla
potrzeb boiska sportowego w Porajowie przy ul. Józefa Poniatowskiego.
3. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Budowa systemu aktywnego przejścia dla
pieszych na drodze gminnej 109482D, ul. Kościuszki w Bogatyni.
4. Ogłoszono i unieważniono postępowanie pn.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn. Budowa systemu aktywnego przejścia dla pieszych na drodze gminnej
109482D, ul. Kościuszki w Bogatyni.
5. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Naprawa (regeneracja) 19 pomp basenowych
otwartego basenu miejskiego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej.
6. Ogłoszono i unieważniono postępowanie pn.: Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul.
Zygmuntowskiej 1 w Bogatyni, dz. nr 36/4 AM17, Obr. II Bogatynia.
7. Ogłoszono i unieważniono dwukrotnie postępowanie pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowych wymiany 5 wiat przystankowych położonych wzdłuż dróg
gminnych na terenie Gminy Bogatynia.
8. Podpisano umowę z Wykonawcą na zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo –
kosztorysowej pn.: „Wymiana węzła cieplnego zasilającego obiekty sportowe w SP Nr 3 w
Bogatyni”.
9. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowych budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Porajowie (ZADANIE A) oraz
dwóch siłowni zewnętrznych w Sieniawce (ZADANIE B i C).
10. Ogłoszono po raz drugi postępowanie pn.: Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul.
Zygmuntowskiej 1 w Bogatyni, dz. nr 36/4 AM17, Obr. II Bogatynia – II raz.
11. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowych wymiany 2 wiat przystankowych położonych wzdłuż dróg gminnych na
terenie Gminy Bogatynia.
12. Ogłoszono postępowanie pn.: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy pneumatycznej w
Bogatyni”.
13. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w
Bogatyni. Wartość umowy: 49.299,99 zł.
14. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę
na remont wiat przystankowych położonych przy drodze wojewódzkiej 352 oraz przy drogach
gminnych w Bogatyni. Wartość umowy: 12.197.91 zł.
15. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę
na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadanie pn. Remont dachu i
elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej 8. Wartość umowy: 14.000,00 zł.
16. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku przy ul.
Daszyńskiego Wartość umowy: 2.800,00 zł.
17. Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu między garażami przy ul. Zamoyskiego.
18. Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy odcinków ul. Wyczółkowskiego w aspekcie wykonania miejsc parkingowych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
1. W dniu 27 maja podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Klimatyczna Bogatynia – rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS”. Wartość zadania: 1.424.355,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 581.612,00 zł
2. W dniu 11 czerwca ogłoszono wyniki naboru wniosków w Ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych dla zadaniach realizowanych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W ramach tej edycji RFIL Gmina
Bogatynia otrzymała dofinansowanie zadania „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w
miejscowości Wolanów”. Kwota otrzymanego dofinansowania: 1.600.000,00 zł.

Strategia Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021 – 2027
W ramach prac na Strategią przeprowadzono wśród mieszkańców badanie ankietowe dot. oceny aktualnej aktualnej sytuacji Gminy. Opracowano również kompleksową informację nt. sytuacji Gminy w sferze administracyjnej, społecznej, gospodarczej, finansowej, niezbędną do opracowania Diagnozy – dokumentu wyjściowego do prac nad Strategią.
W dniu 21 czerwca przeprowadzono także warsztaty, na których wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej, Rad Sołeckich i Osiedlowych oraz lokalnych organizacji społecznych wypracowano założenia do Analizy SWOT.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #26 JuniorS 2021-07-17 13:11
Cytuję Junior starszy:
Cytuję JuniorS:
Standardow wymiary okien to prawdopodobnie 2065 x 1435 o ile nie większe. Przy takich oknach gdzie cena średnio wynosi 780 zł za szt. przy wymianie ich w ilości 5 szt plus obróbka... Koszt będzie bliski 5 czy 6 tys zl...


No i c[xxx] niech mają. Niech sobie nawet za 16 tys wstawia. [xxx]lami sie zajmujesz bo okna za 6k czy żaluzje. Nie wiem ale się wypowiem no jasne. Dookola dymają Cie w [xxx]e z pieniędzy szczególnie a Ty o 6 tys sie przy[xxx]lasz.
Widać ,że nie czytasz wszystkiego... z serii nie wiem ale się wypowiem ! A mianowicie chodzi o ŻALUZJE wewnętrzne /szmaty przeciwsłoneczne,rolety.../!!!!!!!!!!!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #25 Junior starszy 2021-06-30 15:31
Cytuję JuniorS:
Standardow wymiary okien to prawdopodobnie 2065 x 1435 o ile nie większe. Przy takich oknach gdzie cena średnio wynosi 780 zł za szt. przy wymianie ich w ilości 5 szt plus obróbka... Koszt będzie bliski 5 czy 6 tys zl...


Widać ,że nie czytasz wszystkiego... z serii nie wiem ale się wypowiem ! A mianowicie chodzi o ŻALUZJE wewnętrzne /szmaty przeciwsłoneczne,rolety.../!!!!!!!!!!!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
-11 #24 JuniorS 2021-06-30 12:36
Standardowo koszt wymiany okna ,,od zera” oscylują w granicy 78,25 zł/mb... Cena średnia krajowa :) Nie wiemy jakie okna będą wstawione za te stare ale niech będzie standardowe okno PCV 325 zł też cena średnia krajowa. Żeby nie było lipy 30 zł/mb folii ciepło jakiejś tam... Sądząc po budynku w którym to Straż miejska będzie stacjonować wymiary okien standardowe nie są. Więc ani 325 zł ani 200 o którym mówisz się nie nadają. W budynku po komisariacie wymiary okien to prawdopodobnie 2065 x 1435 o ile nie większe. Przy takich oknach gdzie cena średnio wynosi 780 zł za szt. przy wymianie ich w ilości 5 szt plus obróbka... Koszt będzie bliski 5 czy 6 tys zl...
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #23 Retro 2021-06-29 07:15
Cytuję JuniorS:
Ale beczycie o tą straż miejską. Jakbyście gamonie nie wiedzieli to pomijając samodzielny oddział Policji z Legnicy to właśnie straż miejska ma lepszą wykrywalność niż tutejsza Policja... A 6 tys na pięć okien to cena raczej normalna. Gdzie Wy żyjecie.

200 zł za okno MAX ! Beczycie?
Cytować | Zgłoś administratorowi
-13 #22 JuniorS 2021-06-29 05:49
Ale beczycie o tą straż miejską. Jakbyście gamonie nie wiedzieli to pomijając samodzielny oddział Policji z Legnicy to właśnie straż miejska ma lepszą wykrywalność niż tutejsza Policja... A 6 tys na pięć okien to cena raczej normalna. Gdzie Wy żyjecie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #21 dudek 2021-06-28 15:32
Cytuję Hulahop:
Przepraszam bardzo, może nie doczytałem ale kiedy będzie dokumentacja i przetarg na żaluzje dla straży miejskiej do tej dziupli.

Kontrola kolejna raczej potrzebna bo cztery miesiące minęły a i kwota 6 tys.na pięć okien jakaś taka trochę wysoka! Na pestki słonecznika nie styknie co znacząco wpłynie na wartość gobeliniarki-aplikantki!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #20 JuniorS 2021-06-28 14:47
Kleszczów... SolPark np. Wymiana asfaltu czy kostki brukowej co 3 lata... Wyjazdy dla dzieci za 1zl. Wszystko sponsoruje miasto.
Wszystkie dobra za darmo dostępne dla każdego. Do tego mają grube hajsy odłożone na gminnym koncie bankowym.
Kleszczów miasteczko z 6 tys mieszkańców. Nigdy nie brali kredytów nigdy nie brali dotacji. A u nas? Jeden wielki dług i gowno dookola.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #19 JuniorS 2021-06-28 14:44
Ja tu po raz kolejny napisze o gminie Kleszczów . Która tak jak Bogatynia dostaje pieniądze co rok od kopalni Bełchatów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #18 zatruwany 2021-06-25 19:49
Cytuję Qwerty:
Cytuję Adaś:
I na co stać jedną z najbogatszych gmin w Polsce? Tylko na ciągłe opracowywanie dokumentacji. To naprawdę kres Bogatyni. Może chociaż posprzątajcie w końcu to zaniedbane i koszmarnie brudne miasto.

I całe szczęście! Grzmielu tak nie robił, olał dokumentację i teraz masz super basen w samowoli budowlanej, dziwne mosty i cieknące bloki na Skłodowskiej. Oo albo na tej Skłodowskiej, moją ulubioną świetlicę

I Revitę? BHP? BHP? BHP? kto tam był BHP?
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #17 łamignat 2021-06-25 19:47
Cytuję Rolo:
Syf, kiła i mogiła w tym mieście, projekty, co do których nie ma żadnego harmonogramu realizacj i PiSowska propaganda tylko jeszcze bardziej pogrążą to miasto. Zobaczcie jak Burmistrz pozwala na podwyżki dla mieszkańców, w tym roku tylko 4 zrobił miejski PEC, to Burmistrz pozwala na takie rozpasanie zarządów spółek, ich nagrody sięgające rocznej pensji zwykłego pracownika, za co??, a zwykli ludzie mają tylko płacić ze swoich śmiesznych pensji za które oni by nawet nie wstali z łóżka. Co niektórzy, to nawet za setki tysięcy zł rocznego dochodu przychodzą na kilka godzin w tygodniu do pracy, Burmistrz kompletnie niczego nie kontroluje

Proszę o szczegóły? Zobaczymy kto przejmie kontrolę nad miastem, jak kropa wygra i jakie będą zarobki prezesów i kto za nim stoi. Bo coś mnie w kościach łamie, że to byli ludzie Grzmielewicza i kilku biznesmenów. No to będą sie biznesy kręcić
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

To koniec Tesco w Bo…

24-07-2021 Wyświetleń:0 Brak komentarzy

Blok 7 o mocy 496 MW…

24-07-2021 Wyświetleń:351 Brak komentarzy

PGE stroną porozumi…

23-07-2021 Wyświetleń:615 Brak komentarzy

Międzynarodowy Sing…

23-07-2021 Wyświetleń:299 Brak komentarzy

Poszukiwany wpadł z…

23-07-2021 Wyświetleń:910 1 Komentarz

Kolejna runda polsko…

23-07-2021 Wyświetleń:777 1 Komentarz

Miłość po bogaty…

23-07-2021 Wyświetleń:245 Brak komentarzy

PGE: Nowy blok w Ele…

20-07-2021 Wyświetleń:2244 18 Komentarzy

Przekroczone stany r…

17-07-2021 Wyświetleń:3375 14 Komentarzy

Zatrzymano sprawcę …

17-07-2021 Wyświetleń:2222 5 Komentarzy

Miłosz Szarawara z …

17-07-2021 Wyświetleń:3657 Brak komentarzy

Radny z dziećmi mal…

17-07-2021 Wyświetleń:3580 23 Komentarzy

sobota, lipiec 24, 2021