b_699_699_16777215_00_images_stories_pge_KWB_Turów_male.jpg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przygotował niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE GiEK z Grupy PGE. Z 30 letniej obserwacji naukowców wynika także, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne. 

Opracowanie zawiera analizę danych i wykonanych obserwacji uzyskanych na podstawie wieloletnich wyników pomiarowych z wielu stacji opadowych i wodowskazowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Turów i w jej sąsiedztwie, po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Eksperci IMiGW-PIB przeprowadzili ocenę uwarunkowań na podstawie analizy trendów dobowych sum opadów oraz codziennych przepływów, a także analizy susz meteorologicznych i hydrologicznych w okresie 30 lat. Eksperci przeanalizowali dane ze stacji opadowych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie kopalni – w Sieniawce, Bogatyni, Wyszkowie, Biernej i Sulikowie oraz stacji opadowych na obszarze Republiki Czeskiej w Libercu, Bedrichovie i Hejnicach, a także stacji wodowskazowych na Nysie Łużyckiej: Liberec (CZ), Hradek (CZ), Porajów, Sieniawka i Zgorzelec, stacji wodowskazowej Turoszów na Miedziance oraz stacji na rzece Witka (CZ Smeda): Bily Potok (CZ), Frydlant (CZ).  Ilość i jakość materiału badawczego pozwoliła na uzyskanie miarodajnych i reprezentatywnych wyników.

Dokonane przez naukowców z IMGW-PIB analizy ilościowe i jakościowe opadów i przepływów wskazują na brak trendów w przebiegu codziennych wartości w wieloleciu. Ponadto zarówno dla opadów, jak i przepływów nie stwierdzono okresowo występujących anomalii. Przebieg codziennych przepływów w wieloleciu świadczy o stabilnym reżimie hydrologicznym i braku zaburzeń w cyklu hydrologicznym. Jest to podstawa do stwierdzenia, że przepływy wody po stronie czeskiej generowane są głownie warunkami meteorologicznymi, a nie działalnością kopalni Turów. Wpływ KWB Turów na przebieg codziennych przepływów nie jest znaczący – powiedział Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od początku prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, że kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. W przypadku ujęcia wody w Uhelnej, z uwagi na jego lokalizację, podejmowane są profilaktyczne działania zabezpieczające, polegające na budowie ekranu przeciwfiltracyjnego na głębokość od 60-110 m i długości około 1200 metrów, który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku kopalni. Podkreślam, że są to jedynie działania prewencyjne, do których dobrowolnie zobligowaliśmy się w ramach decyzji środowiskowej. Eksperci jasno wskazują, że to nie  Kopalnia Turów, a warunki meteorologiczne mają największy wpływ na poziom wód po stronie czeskiej – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Eksperci IMiGW-PIB podkreślają także, że obecnie suszę należy analizować nie tylko jako zjawisko naturalne, ale jako synergię naturalnych warunków klimatycznych oraz działalności człowieka, wpływającej na obieg wody. Wystąpieniu suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania można wpływać na ograniczanie jej skutków. Jest to szczególnie istotne w obszarach o intensywnej działalności gospodarczej.

Analiza okresów suszy pozwala na stwierdzenie, że obszary górskie są szczególnie narażone na susze hydrologiczne ze względu na ich inicjujący udział w kształtowaniu się zasobów wodnych w Polsce. Obserwowany w ostatnich latach brak utrzymującej się w okresie zimowym pokrywy śnieżnej zakłóca proces odbudowania się zasobów wodnych. W sytuacji deficytu wód powodowanych suszą letnio-jesienną, susza pojawia się już w okresie wiosennym, stanowiąc kontynuację suszy z poprzedniego sezonu.

Opracowanie IMiGW-PIB wskazuje, że wpływ działalności Kopalni Turów na przepływy wody  na obszarze Worka Żytawskiego nie jest znaczący. To ważne stwierdzenie w kontekście funkcjonowania Kopalni Turów, która otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a która zgodnie z dokumentacją zasobową i racjonalną gospodarką złożem zaprojektowana była do ok. 2044 roku. Po 2044 roku, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi docelowej rekultywacji i rewitalizacji.

Kopalnia Turów prowadzi obecnie swoją działalność na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do uchwalonego obszaru określonego w koncesji z roku 1993 r. Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku. Kompleks turoszowski to również największy pracodawca w regionie zgorzeleckim. Obecnie zatrudnia ponad 3600 osób. Blisko 15 000 pracowników firm dostawczych i usługowych bezpośrednio związanych jest z funkcjonowaniem kopalni i elektrowni w Turowie. 

Informacje dodatkowe

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości. Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy. Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizowała dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których rozmawiano o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

Spółka PGE GiEK, w ramach ubiegania się o przedłużenie koncesji do roku 2044 r. zobligowana jest do uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (poprzedzającej wydanie koncesji) złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała niemal 5 lat. Przedmiotową decyzję wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 21 stycznia 2020 r., po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja nakłada na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację szeregu inwestycji ograniczających jej odziaływanie na środowisko. Są to tzw. środki minimalizujące oddziaływanie. Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może potencjalnie oddziaływać, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego przeciwfiltracyjnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który ma za zadanie zabezpieczenie przed przepływem wód z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez polsko-czeski system monitoringu.

W odpowiedzi na skargę podpisaną przez mieszkańców Kraju Libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożonej w Parlamencie Europejskim, w czerwcu br. mieszkańcy lokalnych powiatów rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie kompleksu Turów. Na dzień 22 czerwca 2020 r.  poparcia udzieliło już blisko 30 000  osób, składając swój podpis pod petycją „TAK dla TUROWA”. W petycji zaakcentowany został aspekt społeczny, zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. Mieszkańcy chcą ją złożyć na ręce Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Grupa PGE wspiera te działania podkreślając, że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego, działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu.

Pełna treść dokumentu IMiGW dostępna jest w załączeniu i na stronie internetowej KWB Turów.

Źródło, foto: mat. pras. PGE GiEK

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+4 #12 wow 2020-06-24 09:05
A kogo obchodzi zdanie czechów w tej sprawie?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #11 RNJ 2020-06-24 05:24
Cytuję Marek:
@ Jednooki.. jako, że Soros przelał mi następną transzę na konto, czuję się zobowiązany Ci odpowiedzieć.
Przeanalizowałem pokrótce dokument tej ugruntowanej instytucji państwowej. O wartości tej 50 stronicowej, niezależnej opinii i ekspertyzy świadczy chociażby fakt, że ANI RAZU nie pojawia się w nim wyrażenie „lej depresji”. Jeśli opinia miała by być obiektywna to należałoby o tym zjawisku chociażby wspomnieć- nawet jeśli obecny zasięg leja depresji KWB-Turów nie łączyłby się w czwartorzędowym piętrze wodonośnym z lejem depresji ujęcia wody Uhelná. A może, według tych ekspertów nasza kopalnia jest ewenementem w skali świata i nie posiada leja depresji??

Wiem, że to zabrzmi jak trolling, ale nie mogę się powstrzymać. Bo jestem już po prostu zmęczony i wku[.]wiony. Jako rdzenny mieszkaniec tego regionu zaczynam myśleć, że Bogatynia to jeden wielki LEJ DEPRESJI. Samej depresji bez leja zresztą też. Bez względu na opinię IMiGW-PIB :(
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #10 Marek 2020-06-23 12:37
@ Jednooki.. jako, że Soros przelał mi następną transzę na konto, czuję się zobowiązany Ci odpowiedzieć.
Przeanalizowałem pokrótce dokument tej ugruntowanej instytucji państwowej. O wartości tej 50 stronicowej, niezależnej opinii i ekspertyzy świadczy chociażby fakt, że ANI RAZU nie pojawia się w nim wyrażenie „lej depresji”. Jeśli opinia miała by być obiektywna to należałoby o tym zjawisku chociażby wspomnieć- nawet jeśli obecny zasięg leja depresji KWB-Turów nie łączyłby się w czwartorzędowym piętrze wodonośnym z lejem depresji ujęcia wody Uhelná. A może, według tych ekspertów nasza kopalnia jest ewenementem w skali świata i nie posiada leja depresji??
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #9 Baba 2020-06-23 12:24
Cytuję Agul:
Skąd biorą się tysiące metrów sześciennych wody wypompowywane z odkrywki kopalnianej? Może ten cud natury Instytut by wyjaśnił. Susza hydrologiczna przecież jest.

Nawet na pustyni jak wykopiesz duży dół to będzie woda geniuszu.

Cymbale, woda spływa do kopalni z całej okolicy. Wykopano dół w którym jest woda, w całej okolicy jej nie ma. Pomyśl nim coś napiszesz obrońco w ząbek czesany.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #8 Janski 2020-06-23 11:40
Ludzie piszący o WIELKIM marnotrastwie wodą głębinowych mają rację. Decydenci z ochrony środowiska kopalni powinni dawno przekonać planistow o utworzeniu zbiornika materialnego wodami z kopalni.
Pieprzenie o tym, że woda zawiera mangan i jest żelazista o kant d...y roztrzaś. Są metody do wytracania z wody tych pierwiastków. Wyrzucanie bezposrednie wód do Nysy jest lenistwem i głupotą.To tak dla przemyślenia.
Zastanawia mnie milczenie pp.Żuka i Salaty w temacie jak wyżej. Przez lata byli najwyższymi w hierarchii zawodowej kopalni.
Jest jeszcze czas na naprawianie tych błędów.Nysa niech sobie płynie ,ale bez wody z kopalni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #7 peper 2020-06-23 09:12
Cytuję Marek:
Zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy i PGE, bankrut z czterema MILIARDAMI długu, właściciel kopalni Turów należy do skarbu Państwu. Więc mówienie o niezależym badaniu w sytuacji gdy jest się sędzią we własnej sprawie jest kpiną.

O jakim długo mowa?
Cytować | Zgłoś administratorowi
-3 #6 RNJ 2020-06-23 09:09
Cytuję jednooki:

Kpiną jest to, że wobec trzydziestu lat zbierania danych i modelowania środowiskowego stawia się jakieś dane zebrane za pomocą niejasnych metod, przez dziwne organizacje mające "eko" w nazwie i działające w niejasnych celach, a którymi podważa się wiarygodność ugruntowanych instytucji państwowych. Jesteś jednym z lokalnych aktywistów opłaconych przez grube ryby za pośrednictwem tych pseudoekologicznych organizacji ?

Wojtuś ochłoń. Tu jedna kpina goni drugą kpinę. Jeszcze nie przywykłeś?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #5 Agul 2020-06-23 07:28
Skąd biorą się tysiące metrów sześciennych wody wypompowywane z odkrywki kopalnianej? Może ten cud natury Instytut by wyjaśnił. Susza hydrologiczna przecież jest.

Nawet na pustyni jak wykopiesz duży dół to będzie woda geniuszu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #4 Baba 2020-06-23 04:38
Cytuję jednooki:
Cytuję Marek:
Zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy i PGE, bankrut z czterema MILIARDAMI długu, właściciel kopalni Turów należy do skarbu Państwu. Więc mówienie o niezależym badaniu w sytuacji gdy jest się sędzią we własnej sprawie jest kpiną.


Kpiną jest to, że wobec trzydziestu lat zbierania danych i modelowania środowiskowego stawia się jakieś dane zebrane za pomocą niejasnych metod, przez dziwne organizacje mające "eko" w nazwie i działające w niejasnych celach, a którymi podważa się wiarygodność ugruntowanych instytucji państwowych. Jesteś jednym z lokalnych aktywistów opłaconych przez grube ryby za pośrednictwem tych pseudoekologicznych organizacji ?

Skąd biorą się tysiące metrów sześciennych wody wypompowywane z odkrywki kopalnianej? Może ten cud natury Instytut by wyjaśnił. Susza hydrologiczna przecież jest.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #3 jednooki 2020-06-23 01:02
Cytuję Marek:
Zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy i PGE, bankrut z czterema MILIARDAMI długu, właściciel kopalni Turów należy do skarbu Państwu. Więc mówienie o niezależym badaniu w sytuacji gdy jest się sędzią we własnej sprawie jest kpiną.


Kpiną jest to, że wobec trzydziestu lat zbierania danych i modelowania środowiskowego stawia się jakieś dane zebrane za pomocą niejasnych metod, przez dziwne organizacje mające "eko" w nazwie i działające w niejasnych celach, a którymi podważa się wiarygodność ugruntowanych instytucji państwowych. Jesteś jednym z lokalnych aktywistów opłaconych przez grube ryby za pośrednictwem tych pseudoekologicznych organizacji ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

FOTOWOLTAIKA OPŁACA…

29-09-2020 Wyświetleń:281 1 Komentarz

Czołowe miejsca i r…

29-09-2020 Wyświetleń:233 1 Komentarz

Artis Tech - Start u…

29-09-2020 Wyświetleń:259 1 Komentarz

16 zarzutów i aresz…

29-09-2020 Wyświetleń:556 Brak komentarzy

Absolwenci Klas Patr…

29-09-2020 Wyświetleń:752 8 Komentarzy

Skuteczna i bezpiecz…

28-09-2020 Wyświetleń:200 Brak komentarzy

Oliasz, Kina, Fudali…

28-09-2020 Wyświetleń:4783 72 Komentarzy

Posiadał ponad 110 …

28-09-2020 Wyświetleń:849 Brak komentarzy

Zatrzymany za włama…

28-09-2020 Wyświetleń:518 Brak komentarzy

Ukradł perfumy – …

28-09-2020 Wyświetleń:383 Brak komentarzy

Sieniawka. Nielegaln…

28-09-2020 Wyświetleń:963 2 Komentarze

Sejmik przyjął uch…

24-09-2020 Wyświetleń:3333 25 Komentarzy

środa, wrzesień 30, 2020