- reklama -
b_699_699_16777215_00_images_stories_straz_miejska_sm_bus.JPG

Czytelnik zasugerował nam, że wybory nowego komendanta mogą być pokłosiem petycji, którą "Solidarność" skierowała do burmistrza. Związek domagał się usunięcia pełniącego obowiązki komendanta. Dotarliśmy do dokumentów.

 

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Straży Miejskiej w Bogatyni w maju br. żądała odwołania Marka Gołaczyńskiego, który od grudnia 2020 r. był wyznaczony do pełnienia obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni. Termin konkursu na nowego komendanta mija za 3 dni (więcej na ten temat w artykule Burmistrz szuka nowego komendanta Straży Miejskiej).

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że - Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Straży Miejskiej w Bogatyni działając w interesie Straży Miejskiej domaga się niezwłocznego odwołania Marka Gołaczyńskiego z funkcji pełniącego obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni. W naszej opinii pełniący obowiązki Komendanta nienależycie zarządza podległą mu instytucją, doprowadzając do ogromnego spadku zaufania do niej. Przez jego nieudolność i porażającą niekompetencje Straż Miejska nieefektywnie i nieprofesjonalnie realizuje zadania, do których została powołana. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest: kompletny brak wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i brak znajomości specyfiki pracy w straży miejskiej, brak umiejętności komunikowania się Marka Gołaczyńskiego z zespołem pracowniczym, brak umiejętności przekazania w sposób prosty i zrozumiały zwykłej informacji lub polecenia, brak jasno sformułowanych zadań, które pracownicy powinni wykonać.

Według pisma związkowców skierowanego do burmistrza - Marek Gołaczyński od początku grudnia do dnia dzisiejszego celowo i tendencyjnie doprowadził do głębokiego podziału funkcjonariuszy straży miejskiej na dwa ugrupowania (obozy). Jedno ugrupowanie (obóz) nienależące do Organizacji Związkowej jest lepiej traktowane i lepiej wynagradzane - (daje wyższe premie uznaniowe). Natomiast związkowcy i sympatycy związku są z tego powodu dyskryminowani i gorzej wynagradzani. Dobitnym przykładem jest. - pracownik, który pracuje w jednostce od dwóch lat. Od czasu jego przyjęcia do Straży Miejskiej - Marek Gołaczyński polecił mu nie rozmawiać z pracownikami należącymi do związku zawodowego. Poinformował go, że jak będzie trzymał z tą właściwą stroną tj. z nim i jego sympatykami -to może liczyć na wyższe premie i wynagrodzenie a niedługo może liczyć też na awans. Jednakże z chwilą, gdy zorientował się, że ! rozmawia z każdym w tym ze związkowcami zaczął obniżać mu premie i odmówił podniesienia wynagrodzenia, twierdząc, że pracuje niewłaściwie i będzie go jeszcze obserwował.

Innym przykładem jest powstały spór na linii pracownik pracodawca, który jak twierdzą związkowcy znajdzie swój finał w Sądzie Pracy. Sprawa ma związek z obniżeniem wynagrodzenia dla funkcjonariuszki straży miejskiej, która pełniąc służbę na terenie miasta i gminy zakaziła się wirusem Sars-Cov 2. Wśród zarzutów znalazły się również sprawy z brakiem w wymaganym czasie dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą a także nie zastosowaniem niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Lista jest dłuższa

- Jako wyznaczony do pełnienia obowiązków Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni - nie realizuje swoich ustawowych obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy a także Regulaminu Pracy wobec pracowników -odmówił zaopatrzenia funkcjonariuszy w wodę do picia, nie wyposażył pomieszczeń roboczych w podstawowe narzędzia pracy: biurka, krzesła, komputery, ponadto nie wyposażył pomieszczenia socjalnego i szatni dla kobiet oraz mężczyzn w rolety lub zasłony. Brak powyższych w oknach powoduje duży dyskomfort pracy w pomieszczeniu socjalnym i szatniach a także naraża pracowników na silne padanie promieni słonecznych. Na zapytania pracowników w powyższej sprawie - odpowiedział tu cyt. - „proszę sobie powiesić kocyk lub ręczniczek, bo on nie będzie nic wieszał, bo nie ma nic do ukrycia” - czytamy w dokumencie związkowym.

Związkowcy skarżą się również burmistrzowi, że ich przełożony w sprawach ważnych dotyczących np. pytań strażników odnośnie podwyżek lub podniesienia uposażenia, lekceważąco i ironicznie wyśmiewał ich twierdząc, że podwyżki już były prądu, wody i śmieci. Jednakże on życzy strażnikom, co najmniej „5” z przodu na wypłacie i tylko życzy, bo starał się nie będzie.

Ponadto pojazdy służbowe, które służą do wykonywania czynności służbowych miały nie być dezynfekowane i czyszczone po wożeniu psów i kotów oraz nietrzeźwych osób. 

- Brak właściwych kompetencji oraz umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi przez przełożonego lub chociażby pełniącego chwilowo te obowiązki - negatywnie wręcz destrukcyjnie wpływa na współpracę i zaufanie do przełożonych a to z kolei niekorzystnie odbija się na postawionych zadaniach i celach jednostki. Służba w straży miejskiej to wielkie wyzwanie i trud ponoszony każdego dnia w celu poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia a strażnik miejski jest pracownikiem samorządowej umundurowanej formacji powołanej przez Radę Miasta dla ochrony porządku w miejscach publicznych. W związku z powyższym, uważamy, że dalsze jego pełnienie obowiązków Komendanta w Straży Miejskiej w Bogatyni jest szkodliwe dla jednostki i mieszkańców a współpraca z nim jest niemożliwa i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy. Proszę rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach i w trybie ustawowym udzielić odpowiedzi - napisał Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Burmistrz Wojciech Dobrołowicz odpowiedzi udzielił pod koniec sierpnia br. Jednakże po przeanalizowaniu całościowej sprawy oraz uzyskaniu wyjaśnień nie stwierdził podstaw do wyciągnięcia konsekwencji wobec Pana Marka Gołaczyńskiego - pełniącego obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni. Poniżej obszerne fragmenty odpowiedzi burmistrza na związkową petycję. 

- (...)  w toku prowadzonych czynności wyjaśniających ustalono, że wszyscy pracownicy odnośnie wynagradzania traktowani są równo względem wykazywanego zaangażowania. Zaznaczam jednocześnie, iż zgodnie z obowiązując jon u Państwa w jednostce Regulaminem Wynagradzania to Komendant Straży Miejskiej w ramach posiadanych środków może co miesiąc przyznać pracownikowi premię uznaniową do wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego. Z uzyskanych informacji wynika, iż Strażnicy Miejscy, którzy wykazują więcej inicjatyw oraz bardziej przykładają się do swoich obowiązków - otrzymują podwyższoną premię uznaniową do 30% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto w przypadku absencji urlopowej bądź chorobowej pracownika, premia ta jest proporcjonalnie pomniejszana. Poparciem tego jest wykaz przyznawania pracownikom premii uznaniowej (za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec) oraz raport ilościowy nałożonych mandatów karnych, skierowanych wniosków do Sądu oraz pouczeń za okres od stycznia do czerwca br. członków NSZZ Organizacji Zakładowej przy Straży Miejskiej w Bogatyni. W odpowiedzi na petycję z dnia 25 maja 2021 r., która wpłynęła do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Bogatynia w dniu 28 maja 2021 r. uprzejmie informuję, iż w toku prowadzonych czynności wyjaśniających ustalono, że wszyscy pracownicy odnośnie wynagradzania traktowani są równo względem wykazywanego zaangażowania. Zaznaczam jednocześnie, iż zgodnie z obowiązując jon u Państwa w jednostce Regulaminem Wynagradzania to Komendant Straży Miejskiej w ramach posiadanych środków może co miesiąc przyznać pracownikowi premię uznaniową do wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego. Z uzyskanych informacji wynika, iż Strażnicy Miejscy, którzy wykazują więcej inicjatyw oraz bardziej przykładają się do swoich obowiązków - otrzymują podwyższoną premię uznaniową do 30% wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto w przypadku absencji urlopowej bądź chorobowej pracownika, premia ta jest proporcjonalnie pomniejszana. Poparciem tego jest wykaz przyznawania pracownikom premii uznaniowej (za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec) oraz raport ilościowy nałożonych mandatów karnych, skierowanych wniosków do Sądu oraz pouczeń za okres od stycznia do czerwca br. członków NSZZ Organizacji Zakładowej przy Straży Miejskiej w Bogatyni. 

Ponadto opisują Państwo przykład jednego z pracowników (zatrudnionego od dwóch lat), wskazując, iż została mu obniżona premia uznaniowa. Po analizie posiadanej dokumentacji, nie ma podstaw by stwierdzić prawdziwość Państwa zarzutów. W wykazie przyznawania pracownikom premii uznaniowej wskazano, że w miesiącu maju pracownik ten otrzymał premię w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, natomiast w miesiącach kwietniu i czerwcu po 25 %. W kwestii związanej z obniżeniem wynagrodzenia dla pracownika Straży Miejskiej w Bogatyni wszczęta została kontrola przez Dział Kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Ze sporządzonego protokołu wynika, iż pracownik przebywał na kwarantannie w okresie od 15 do 16 lutego 2021 r., a następnie w okresie od 17 do 26 lutego w izolacji domowej (informacja z platformy PUE ZUS, brak zwolnienia lekarskiego). Pracodawca na dzień wypłaty wynagrodzeń nie posiadał żadnej informacji na temat możliwości wypłaty 100% wynagrodzenia i naliczył wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W piśmie do pracodawcy (data wpływu 3 marca 2021 r.) skierowano zapytanie o przyczyny obniżenia wynagrodzenia za czas nieobecności oraz poinformowano o pozytywnym teście na obecność koronawirusa i ryzyku kontaktu z osobami chorymi na covid podczas wypełniania obowiązków w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. W odpowiedzi na pismo pracodawca poinformował, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki do wyrównania wynagrodzenia. Następnie pracownik złożył oświadczenie (datowane na 10 marca 2021 r.), gdzie poinformował, że został zakażony podczas wykonywania obowiązków służbowych, po czym w piśmie datowanym na dzień 11 marca br. jako Związki Zawodowe złożyli Państwo w imieniu pracownika datowanym na dzień 11 marca br. jako Związki Zawodowe złożyli Państwo w imieniu pracownika wezwanie do wyrównania wynagrodzenia (...).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. złożyli Państwo pismo dotyczące braku sporządzenia i  niewprowadzenia do zakładu pracy Oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS-COV-2 (o czym piszą Państwo również w przedmiotowej petycji). W odpowiedzi na ten punkt ponownie wyjaśniam, iż od marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała COVID-19 za pandemię i również w tym samym miesiącu w Polsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Wobec powyższego wówczas winna być już wprowadzona ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS-COV 2 przez ówczesnego wtedy Komendanta Straży Miejskiej. Jednakże na brak obowiązującej w tym zakresie procedury informuję, że zobowiązałem pełniącego obowiązki Komendanta Straży Miejskiej o natychmiastowe opracowanie oraz wprowadzenie w życie przedmiotowego dokumentu. Czynność ta została dokonana (...)

W związku z zarzutem dotyczącym braku zaopatrzenia funkcjonariuszy w wodę do picia oraz nie wyposażenia pomieszczeń w rolety / zasłony informuję, iż zgodnie z Regulaminem Pracy Straży Miejskiej w Bogatyni (rozdział VI § 49 pkt. 1 lit. i) dla pracowników zapewnione są napoje przy pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej - 10°C lub powyżej 25°C. W załączeniu do wyjaśnień przedłożono paragony za zakup wody, wobec powyższego nie ma podstaw stwierdzenie, iż odmówiono zaopatrzenia funkcjonariuszy w wodę do picia. Ponadto na zarzut dotyczący wyposażenia pomieszczeń w rolety / zasłony uzyskano informację (poparte dokumentacją), iż od miesiąca marca br. trwały rozmowy (negocjacje) z firmami zajmującymi się przedmiotowym tematem, a następnie po wybraniu najbardziej korzystnej oferty złożono wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia o zajęcie stanowiska / podjęcie decyzji w temacie wyrażenie zgody na zakup i montaż żaluzji do pomieszczeń w nowej siedzibie Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29, który został rozpatrzony pozytywnie w maju br., po czym zrealizowano zakup (faktura VAT z czerwca 2021 r.).

W zakresie dezynfekcji i czyszczenia samochodów służbowych po wożeniu osób nietrzeźwych, psów oraz kotów przypominam, iż kierowcy otrzymują co miesiąc ekwiwalent pieniężny - dodatek za prowadzenie i obsługę samochodów służbowych. Nadmieniam, iż wśród tych osób są również członkowie Państwa Związku, wobec czego są oni również odpowiedzialni za stan utrzymania w należytym porządku pojazdów. Składający wyjaśnienie poinformował, iż wielokrotnie wnosił uwagi do pracowników w powyższym zakresie, jednakże kierowcy nie przykładają się do właściwego czyszczenia oraz dezynfekowania. Ponadto poinformowano, że do utrzymania pojazdów w należytym stanie zapewnione są żetony na myjnie bezdotykową, a także jak wynika z przedłożonej dokumentacji - zakupione zostały środki do dezynfekcji wewnątrz pojazdów (...) 

Dodatkowo informuję, iż w dniu 19 maja 2021 r. przeprowadzona została kontrola interwencyjna w związku z Państwa pismem z dnia 10 marca 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu. Z protokołu wynika, iż podczas kontroli oceniane zostały orzeczenia lekarski pracowników, zaświadczenia ze szkolenia w zakresie BHP oraz dokumentacja oceny ryzyka zawodowego. Wyniki kontroli wskazują, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-COV-2 stwierdzono, że pracodawca przestrzega wymogi Rozporządzenia Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pracownikom zapewnia się środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe oraz środki ochrony dróg oddechowych - maseczki jednorazowe. Przedstawiono do wglądu dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Strażnik Miejski. Ocena sporządzona została w czerwcu br. Uwzględnia między innymi takie zagrożenia jak wypadki komunikacyjne, przeciążenia psychiczne / stres oraz czynniki biologiczne, w tym wirus grypy, wirus SARS-COV-2 należący do 3 grupy zagrożenia. W związku z narażeniem na czynniki biologiczne, a w szczególności na wirus SARS-COV-2 w czasie ogłoszonej epidemii, pracodawca zapewnił środki dezynfekcyjne, maski ochronne, okulary ochronne, rękawice nitrylowe oraz 3 szt. kombinezonów.

Zgodnie z oświadczeniem strony maseczki wydawane są przed każdym podjęciem patrolu. Ponadto zgodnie z oświadczeniem strony maseczki wydawane są przed każdym podjęciem patrolu. Ponadto pracownikom zapewniono stały dostęp do ochrony rąk (rękawice), środków dezynfekcyjnych, również w małych buteleczkach z atomizerem do pracy w terenie. Ponadto wskazano, iż pracownikom w związku z przeniesieniem do nowej siedziby, zapewniono odpowiednie pomieszczenia higieniczno - sanitarne (socjalne, kuchenne, toaletę, umywalnię z natryskiem, szatnię damską oraz męską).

Wobec powyższego, po przeanalizowaniu całościowej sprawy oraz uzyskaniu wyjaśnień nie stwierdzono podstaw do wyciągnięcia konsekwencji wobec Pana Marka Gołaczyńskiego - pełniącego obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni.

Źródło petycji i odpowiedzi. BIP UMiG Bogatynia

 

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+4 #5 Asss 2021-10-16 12:15
A gdzie gobeliniarko- dłubaczka??
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #4 News 2021-10-15 13:43
Lista kandydatów jednak się zmieniła :
Marek Tomala, Bogatynia
Władysław Paturej, Lubań
Grzegorz Czerniakowski,Porajów
Damian Czech, Leśna
Cytować | Zgłoś administratorowi
+19 #3 Ytr 2021-10-11 07:19
Kandydaci emeryci policji - układ trwa!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+23 #2 Grawina 2021-10-10 17:36
Co to za komendant któremu pracownik mówi jak zarządzać i wytyka błędy? Co to za burmistrz który uważa że to normalne?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+21 #1 qwaqwa 2021-10-10 17:13
Proszę zwrócić uwagę na daty i czas jaki miał na usunięcie /choć tylko niektórych /zarzutów.Pominięto kluczowe zarzuty i pozostałe pisma,w tym o złodziejstwie oraz kuriozalne ustalenia kontroli urzędu,która broni niekompetencję oraz usprawiedliwia się sama!
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Nagrody Burmistrza d…

20-10-2021 Wyświetleń:109 Brak komentarzy

30-latek odpowie za …

19-10-2021 Wyświetleń:581 Brak komentarzy

Prokuratura Okręgow…

19-10-2021 Wyświetleń:1445 2 Komentarze

Zakończenie sezonu …

18-10-2021 Wyświetleń:477 1 Komentarz

Niemiecki radiowóz …

18-10-2021 Wyświetleń:2655 6 Komentarzy

Spocznij strudzony w…

18-10-2021 Wyświetleń:424 Brak komentarzy

Dlaczego apteka nie …

16-10-2021 Wyświetleń:1753 4 Komentarze

Radni podzielili pie…

16-10-2021 Wyświetleń:1596 3 Komentarze

Kto zostanie komenda…

16-10-2021 Wyświetleń:2309 3 Komentarze

Wraca temat drogi do…

16-10-2021 Wyświetleń:1079 3 Komentarze

Projekt BLISKO - Gam…

16-10-2021 Wyświetleń:515 Brak komentarzy

Jubileuszowy X Festi…

16-10-2021 Wyświetleń:441 1 Komentarz

środa, październik 20, 2021