Na 24 czerwca zwołano sesję Rady Miejskiej, na której radni zajmą się uchwała w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola w Bogatyni.

fot. archiwum 

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przedszkole publiczne może zostać zlikwidowane z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący przedszkole po zapewnieniu przez ten organ dzieciom możliwości kontynuowania nauki w innym przedszkolu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców dzieci, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamiarze likwidacji przedszkola.

Stosownie do powyższych wymogów Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zobowiązany zostaje do dokonania niezbędnych czynności, do których w szczególności należy zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły rodziców dzieci oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto organ wykonawczy zobowiązany będzie do wystąpienia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o opinię dotyczącą likwidacji przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni od 1 września 2024 r. funkcjonować będzie jako przedszkole jednooddziałowe, do którego zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym uczęszczać będzie 23 dzieci, w tym 12 dzieci sześcioletnich, które z dniem 31 sierpnia 2025 r. zakończą edukację przedszkolną. Pozostałe dzieci będą miały możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Bogatyni zlokalizowanym na tej samej ulicy co likwidowane przedszkole.

- Uwzględniając dane demograficzne na kolejne lata stwierdzić należy, że pozostałe 4 przedszkola funkcjonujące na terenie miasta w 100% zapewniają dostęp do edukacji przedszkolnej. Likwidacja przedszkola nie pogorszy warunków wychowania przedszkolnego ani nie ograniczy powszechnej dostępności dzieci do przedszkoli. Spełnione zostają również wymogi art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zgodnie, z którym droga dziecka, o którym mowa w tym przepisie, z domu do przedszkola publicznego nie powinna przekroczyć 3 km - czytamy w uzasadnieniu.

Budynek Przedszkola Publicznego nr 4 w Bogatyni w całości zostanie przeznaczony na działalność funkcjonującego również w tym budynku Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1. Pozwoli to na zwiększenie liczby miejsc żłobkowych w gminie.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni likwidowanego przedszkola zostaną objęci działaniami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.